Етички одбор

Верзија за штампањеPDF верзија

Рад одбора одређен је сљедећим члановима  Кодекса понашања народних посланика у  Народној скупштини Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'',  87/17):

Члан 13.

(1) За спровођење и праћење примјене овог кодекса и изрицање мјера из члана 19. надлежан је Етички одбор.

(2) Етички одбор је независно тијело које прати поштовање одредби, покреће поступак и изриче мјере у складу са Кодексом и Пословником.

(3) Етички одбор се састоји од пет чланова који се бирају из реда народних посланика.

(4) У састав Етичког одбора улазе: три представника владајућих странака и два представника опозиције. Предсједник Етичког одбора се бира из реда чланова,  сваких шест мјесеци, наизмјенично из владајућих странака и опозиције. 

(5) Колегијум Народне скупштине предлаже састав Етичког одбора Народној скупштини  на усвајање.

Члан 14.

(1) Пријаву о повреди  Кодекса може поднијети сваки народни посланик у року од 30 дана од учињене повреде Кодекса.

(2) Етички одбор из става 1. овог члана донијеће одлуку о повреди Кодекса са образложењем.   

(3) Народни посланик на изречене мјере може уложити жалбу Колегијуму   Народне скупштинe који доноси коначну одлуку.  

Члан 15.

(1) Поступак се проводи поводом пријаве о учињеној повреди Кодекса, која мора садржавати име и презиме подносиоца пријаве, адресу и својеручни потпис.

(2) Пријава се подноси у писаној форми са образложењем којим се указује на повреду Кодекса.

(3) Након спроведеног поступка, уколико се утврди постојање повреде одредаба Кодекса, изриче се прописана мјера.

(4) Анонимна пријава ће се сматрати неуредном.

(5) Уколико Етички одбор закључи да пријава није потпуна или довољно разумљива може тражити од подносиоца пријаве додатне информације прије покретања поступка.

(6) Неуредне, неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

(7) Уколико се из навода у пријави утврди да нема доказа о повреди одредаба Кодекса, пријава се одбија као неоснована и о томе се обавјештава подносилац  пријаве, писаним путем.

Члан 16.

(1) У поступку се мора одржати расправа на којој народни посланик, против кога је поднесена пријава, има право да се изјасни о наведеним чињеницама и околностима које су наведене у пријави.

(2) На расправу се могу позвати и свједоци, у интересу утврђивања чињеничног стања.

(3) Уколико се утврди да нема основа за даље поступање, обуставиће се поступак за утврђивање одговорности посланика, против кога је поднесена пријава.

(4) У случају да се након подношења пријаве о повреди Кодекса покрене поступак о истој ствари према прописима који се односе на спречавање сукоба интереса, на борбу  против корупције или се покрене кривични поступак, поступак се обуставља до окончања наведених поступака.

Члан 17.

(1) Етички одбор је обавезан да одлучи у року од 30 дана од дана подношења пријаве.

(2) Против одлуке, којом је изречена мјера о повреди Кодекса, народни посланик може уложити жалбу Колегијуму Народне скупштине у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

(3) Рок за одлучивање по жалби је 30 дана од дана подношења жалбе Колегијуму Народне скупштине.

(4) Одлука Колегијума Народне скупштине  по жалби је коначна.  

Члан 18.

Покретање поступка због повреде Кодекса, застаријева у року од три мјесеца, од дана када је повреда учињена.

Члан 19.

Етички одбор најмање једном годишње подноси Народној скупштини  извјештај о свом раду.

Члан 20.

Одредбе  Пословника које се односе на рад радних тијела, сходно се примјењују на рад Етичког одбора.

Члан 21.

Етички одбор прати примјену овог кодекса и о истом, по потреби,  обавјештава Народну скупштину.

Чланови одбора:

  • Соња Караџић Јовичевић, предсједник
  • Ранка Перић Ромић, члан
  • Драган Галић, члан
  • Андреа Дорић, члан
  • Споменко Стојановић, члан

Контакт: