Анкетни одбор

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 98.

Ан­кет­ни од­бор обра­зу­је се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка као по­вре­ме­но ти­је­ло за из­врша­ва­ње по­себ­них за­да­та­ка од­ре­ђе­них од­лу­ком о ње­го­вом осни­ва­њу.

Члан 99.

На­род­на скупшти­на мо­же обра­зо­ва­ти ан­кет­не од­бо­ре ра­ди са­гле­да­ва­ња ста­ња у од­ре­ђе­ној обла­сти или утвр­ђи­ва­ња чи­ње­ни­ца о од­ре­ђе­ним по­ја­ва­ма или по­је­ди­ним до­га­ђа­ји­ма, по­себ­но у вршењу кон­тро­ле над ра­дом по­је­ди­них ре­пу­блич­ких ор­га­на или ор­га­ни­за­ци­ја, или но­си­ла­ца јав­них функ­ци­ја.

Од­лу­ком о обра­зо­вању ан­кет­ног од­бо­ра утвр­ђу­ју се са­став и за­да­так од­бо­ра. Ан­кет­ни од­бор не може врши­ти ис­тражне или дру­ге суд­ске рад­ње.

Ан­кет­ни од­бор има пра­во да тражи од државних ор­га­на и од­го­ва­ра­ју­ћих ор­га­ни­за­ци­ја ис­пра­ве, по­дат­ке и обавјештења, као и да узи­ма по­треб­не из­ја­ве од по­је­ди­на­ца.

По­сли­је обављања за­да­та­ка, ан­кет­ни од­бор под­но­си На­род­ној скупштини извјештај са при­је­дло­гом мје­ра. Од­бор пре­ста­је са ра­дом ка­да На­род­на скупштина на сјед­ни­ци од­лу­чи о ње­го­вом из­вје­шта­ју.