Одбор за питања дјеце, младих и спорта

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 93.

Од­бор за пи­та­ња дје­це, мла­дих и спор­та има де­вет чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва. Пред­сјед­ник, за­мје­ник пред­сјед­ни­ка и пет чла­но­ва би­ра­ју се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка и два спољ­на чла­на на при­је­длог Омла­дин­ског са­вје­та Ре­пу­бли­ке Срп­ске.

Од­бор за пи­та­ња мла­дих:

 • раз­ма­тра за­кон­ске при­је­дло­ге, стра­те­ги­је, ин­фор­ма­ци­је, из­вје­шта­је и го­ди­шње пла­но­ве ра­да ре­пу­блич­ких ор­га­на и ор­га­ни­за­ци­ја, ко­је су над­ле­жне за област омла­дин­ске по­ли­ти­ке, спор­та и за­шти­те пра­ва и ин­те­ре­са дје­це и омла­ди­не,
 • раз­ма­тра по­ло­жај мла­дих у дру­штву,
 • раз­ма­тра за­шти­ту пра­ва дје­це и мла­дих,
 • пра­ти раз­вој спор­та и фи­зич­ке кул­ту­ре,
 • ра­ди на про­мо­ци­ји пра­ва и ин­те­ре­са дје­те­та

Чланови одбора:

 • Давор Шешић, предсједник
 • Денис Шулић, замјеник предсједника
 • Данијел Јошић, члан
 • Мара Милошевић, члан
 • Маринко Драгишић, члан
 • Бегија Смајић, члан
 • Данијела Топић, спољни члан
 • Небојша Савановић, спољни члан

Контакт: