Одбор за локалну самоуправу

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 94.

Од­бор за ло­кал­ну са­мо­у­пра­ву има де­вет чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва. Пред­сјед­ник, за­мје­ник пред­сјед­ни­ка и шест чла­но­ва би­ра­ју се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка, а јед­ног чла­на би­ра На­род­на скуп­шти­на на при­је­длог Са­ве­за оп­шти­на и гра­до­ва Ре­пу­бли­ке Срп­ске.

Члан 95.

Од­бор за ло­кал­ну са­мо­у­пра­ву раз­ма­тра пи­та­ња у обла­сти­ма у ко­ји­ма На­род­на скуп­шти­на до­но­си за­ко­не и дру­ге оп­ште ак­те, а ко­ји се од­но­се на:

 • те­ри­то­ри­јал­ну ор­га­ни­за­ци­ју Ре­пу­бли­ке и ло­кал­ну са­мо­у­пра­ву;
 • имо­вин­ско-прав­не и обли­га­ци­о­не од­но­се;
 • фи­нан­си­ра­ње је­ди­ни­ца ло­кал­не са­мо­у­пра­ве и
 • ути­цај и по­сље­ди­це ака­та ко­ји су пред­ло­же­ни за разма­тра­ње у На­род­ној скуп­шти­ни на по­ло­жај и функ­ци­о­ни­са­ње је­ди­ни­ца ло­кал­не са­мо­у­пра­ве.

Чланови одбора:

 • Срђан Тодоровић, предсједник
 • Игор Жунић, замјеник предсједника
 • Горан Јеринић, члан
 • Огњен Жмирић, члан
 • Томица Стојановић, члан
 • Гордана Видовић, члан
 • Александар Главаш, члан
 • Споменка Стевановић, члан
 • Ранко Карапетровић, спољни члан

Контакт: