Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 82.

Од­бор за пред­став­ке, при­је­дло­ге и дру­штве­ни над­зор има седам чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и пет чла­но­ва, ко­ји се би­ра­ју из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни.

Члан 83.

Од­бор за пред­став­ке, при­је­дло­ге и дру­штве­ни над­зор:

 • ис­пи­ту­је и раз­ма­тра пред­став­ке и при­је­дло­ге ко­је гра­ђа­ни, при­вред­на дру­штва и дру­ге ор­га­ни­за­ци­је и за­јед­ни­це упу­ћу­ју На­род­ној скуп­шти­ни и, пре­ма по­тре­би, пред­ла­же над­ле­жним ор­га­ни­ма и ор­га­ни­за­ци­ја­ма мје­ре рје­ша­ва­ња пи­та­ња и про­бле­ма из­не­се­них у при­је­дло­зи­ма и о то­ме оба­вје­шта­ва под­но­си­о­це;
 • про­у­ча­ва пред­став­ке и при­је­дло­ге ко­јим гра­ђа­ни, при­вред­на дру­штва и дру­ге ор­га­ни­за­ци­је и за­јед­ни­це ука­зу­ју на не­до­стат­ке у за­ко­ну и дру­гим ак­ти­ма ко­ји про­из­и­ла­зе из нео­д­го­ва­ра­ју­ћих рје­ше­ња или ука­зу­ју на не­пра­вил­но спро­во­ђе­ње њи­хо­вих од­ре­да­ба од над­ле­жних ор­га­на, ра­ди пред­у­зи­ма­ња по­треб­них мје­ра и о то­ме оба­вје­шта­ва На­род­ну скуп­шти­ну;
 • са­ра­ђу­је са ом­буд­сме­ни­ма Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Бо­сне и Хер­це­го­ви­не;
 • пра­ти и раз­ма­тра пи­та­ња и по­ја­ве у ве­зи са спро­во­ђе­њем по­ли­ти­ке и из­вр­ша­ва­ња за­ко­на и дру­гих про­пи­са и ака­та ко­ји се од­но­се на рас­по­ла­га­ње сред­стви­ма, рас­по­дје­лу до­би­ти, за­шти­ту сво­ји­не, на­чин оства­ри­ва­ња пра­ва и ду­жно­сти др­жав­них ор­га­на, пред­у­зе­ћа и дру­гих ор­га­ни­за­ци­ја и за­јед­ни­ца;
 • оба­вје­шта­ва На­род­ну скуп­шти­ну о уоче­ним про­бле­ми­ма по­во­дом раз­ма­тра­ња пред­став­ки и при­је­дло­га и пред­ла­же пред­у­зи­ма­ње по­треб­них мје­ра.

Чланови одбора:

 • Драшко Станивуковић, предсједник
 • Срђан Мазалица, замјеник предсједника
 • Милутин Тасовац, члан
 • Небојша Вукановић, члан
 • Александар Фулурија, члан
 • Маринко Драгишић, члан
 • Милан Дакић, члан

Контакт: