Служба Народне скупштине

Верзија за штампањеPDF верзија

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ -   СЛУЖБА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                    Члан 311.

 Служба Народне скупштине:

- учествује у припреми састанака предсједника и потпредсједника Народне скупштине и предсједника радних тијела, клубова посланика и посланичких група који се организују у Народној скупштини и стара се о реализацији закључака са тих састанака;

- обавља стручне и друге послове за потребе предсједника, потпредсједника, генералног секретара Народне скупштине и клубова посланика и посланичких група;

- обавља послове у вези са усмјеравањем материјала које предсједник упућује радним тијелима Народне скупштине, предсједнику Републике, Влади, Вијећу народа и другим државним органима;

- ради одређене послове у вези са остваривањем сарадње Народне скупштине са: Парламентарном  скупштином Босне и Херцеговине, Парламентом Федерације Босне и Херцеговине, Народном скупштином Републике Србије и Скупштином Црне Горе.

- прима и израђује аналитичко-информативне и друге материјале, када је то предвиђено програмом рада Народне скупштине и на захтјев Колегијума, предсједника, потпредсједника и радних тијела Народне скупштине.

- даје стручна мишљења радним тијелима, народним посланицима и клубовима посланика и посланичким групама у остваривању њихових функција у Народној скупштини;

- учествује у припремању програма рада Народне скупштине и радних тијела и прати њихово остваривање;

- уређује и издаје публикације и гласила Народне скупштине и магнетофонске снимке;

- организује и обезбјеђује сарадњу са представницима средстава јавног информисања у остваривању њихових права и дужности, у вези са обавјештавањем о раду Народне скупштине;

- прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење податке и материјале и обавља друге информативно-документационе послове;

- обавља послове у вези са радним односима народних посланика и радника у Служби Народне скупштине;

- стара се о припремању и чувању оригинала закона, других прописа и општих аката Народне скупштине;

- ради послове који се односе на канцеларијско пословање, финансијско-материјалне, дактилографске, техничке и друге сличне послове и

- ради друге стручне, административне и техничке послове.

                                                                   Члан 312.

 У Служби и радним тијелима Скупштине могу се ангажовати лица са завршеним високим образовањем, у циљу стицања радног искуства волонтирањем, односно студенти у циљу стицања знања и искуства стажирањем.

                                                                    Члан 313.

Стручне и друге послове за потребе Народне скупштине, њених радних тијела, народних посланика, клубова посланика и посланичких група  ради Служба Народне скупштине.

                                                                       Члан 314.

У оквиру јединствене Службе, Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста, који доноси генерални секретар Народне скупштине, уз сагласност предсједништва Народне скупштине, могу се за поједине послове и задатке организовати уже организационе јединице.

                                                                          Члан 315.

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста уређују се начин руковођења организационим јединицама, извршавање задатака и послова, укупан број радника за извршавање задатака и послова, назив и распоред задатака и послова у организационим јединицама, са описом послова за сваког радника или групу радника и потребним условима за обављање тих задатака и послова.

У Служби Народне скупштине могу се постављати руководећи радници и радници са посебним статусом.

Руководећи радници су радници одређени Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста.

Раднике са посебним статусом поставља генерални секретар Народне скупштине, по прибављеном мишљењу предсједника Народне скупштине.