Народни посланик Јелена Тривић Министарству просвјете и културе, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице, 5. јуна 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

            Да ли сте упознати са чињеницом да се у основним школама, на приједлог наставника и одобрење директора школа, организују екскурзије, односно излети у Делта сити (Делта планету)?

            Молим Цас да ми одговорите да ли се овакве екскурзије, односно излети организују уз сагласност ресорног Министарства?

            Сматрам да наши ученици не треба да буду искориштавани за потребе било које приватне компаније, те да за ученике основних школа није примјерено нити корисно да на излет иду у тржне центре. Постоји много лијепих, садржајних и историјски значајних мјеста у Републици Српској, као и музеја, позоришта и других научних, образовних и културних установа које наши ученици треба да посјете током школовања.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-267/19

Датум: 11.06.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 05. јуна 2019. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Да ли сте упознати са чињеницом да се у основним школама, на приједлог наставника и одобрења директора школа, организују екскурзије, односно излети у Делта сити (Делта планету)?

Молим вас да ми одговорите да ли се овакве екскурзије, односно излети организују уз сагласност ресорног Министарства?

Сматрам да наши ученици не треба да буду искориштавани за потребе било које приватне компаније, те да за ученике основних школа није примјерено нити корисно да на излет иду у тржне центре. Постоји много лијепих, садржајних и историјски значајних мјеста у Републици Српској, као и музеја, позоришта и других научних, образовних и културних установа које наши ученици треба да посјете током свог школовања.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Чланом 53. став 3. Закона о основном васпитању и образовању прописано је да је за организовање екскурзије, излета и школе у природи потребна сагласност Републичког педагошког завода.

Правилником о начину организовања проширеног програма („Службени гласник Републике Српске“ број: 37/19) прописује се начин организовања проширеног програма у основној школи.

Излети и екскурзије су ваннаставни облици васпитно-образовног рада, и треба да буду планирани годишњим програмом рада школе и реализовани у складу са њим.

Школе су дужне прије почетка активности на реализацији екскурзије, излета и школе у природи затражити писмену сагласност Републичког педагошког завода, сходно члану 21. став 2. Правилника о начину организовања проширеног програма.

Носилац организационо-техничких послова у вези са планирањем, припремањем, организовањем и релизовањем екскурзије, излета или школе у природи је стручни тим школе.

По реализацији излета, екскурзије или школе у природи извјештаје сачињава стручни тим школе и стручни вођа пута у сарадњи са ученицима, који се достављају на увид и мишљење савјету родитеља и савјету ученика, а потом и наставничком вијећу на разматрање и усвајање. Након усвајања на сједници наставничког вијећа, директор школе извјештај доставља Републичком педагошком заводу у складу са чланом 28. Правилника.

Савјет родитеља, савјет ученика, наставничко вијеће и родитељи могу уложити приговор на извјештај о изведеном излету, екскурзији и школи у природи школском одбору у року од осам дана од дана усвајања извјештаја.

Имајући у виду наведене одредбе Закона и Правилника, екскурзије, излети и школе у природи организују се уз сагласност Републичког педагошког завода, а не Министарства просвјете и културе.

Министарство просвјете и културе није упознато са чињеницом да се у основним школама, на приједлог наставника и одобрења директора школа, организују екскурзије односно излети у Делта планет у Бањалуци, нити има сазнања о томе да је нека од основних школа организовала екскурзују односно излет ученика у тржном центру Делта планет Бања Лука.

 

 

 

      Доставити:                                                                                                      МИНИСТАР

       - Наслову                                                                  

       - А/а.                                                                                                      Наталија Тривић, мр

 

 

 

 

 

 

 

06.06.2019

Име посланика:

Сазив: 
10