Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu prosvjete i kulture, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 5. juna 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

            Da li ste upoznati sa činjenicom da se u osnovnim školama, na prijedlog nastavnika i odobrenje direktora škola, organizuju ekskurzije, odnosno izleti u Delta siti (Delta planetu)?

            Molim Cas da mi odgovorite da li se ovakve ekskurzije, odnosno izleti organizuju uz saglasnost resornog Ministarstva?

            Smatram da naši učenici ne treba da budu iskorištavani za potrebe bilo koje privatne kompanije, te da za učenike osnovnih škola nije primjereno niti korisno da na izlet idu u tržne centre. Postoji mnogo lijepih, sadržajnih i istorijski značajnih mjesta u Republici Srpskoj, kao i muzeja, pozorišta i drugih naučnih, obrazovnih i kulturnih ustanova koje naši učenici treba da posjete tokom školovanja.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-267/19

Datum: 11.06.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 05. juna 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li ste upoznati sa činjenicom da se u osnovnim školama, na prijedlog nastavnika i odobrenja direktora škola, organizuju ekskurzije, odnosno izleti u Delta siti (Delta planetu)?

Molim vas da mi odgovorite da li se ovakve ekskurzije, odnosno izleti organizuju uz saglasnost resornog Ministarstva?

Smatram da naši učenici ne treba da budu iskorištavani za potrebe bilo koje privatne kompanije, te da za učenike osnovnih škola nije primjereno niti korisno da na izlet idu u tržne centre. Postoji mnogo lijepih, sadržajnih i istorijski značajnih mjesta u Republici Srpskoj, kao i muzeja, pozorišta i drugih naučnih, obrazovnih i kulturnih ustanova koje naši učenici treba da posjete tokom svog školovanja.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Članom 53. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju propisano je da je za organizovanje ekskurzije, izleta i škole u prirodi potrebna saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda.

Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/19) propisuje se način organizovanja proširenog programa u osnovnoj školi.

Izleti i ekskurzije su vannastavni oblici vaspitno-obrazovnog rada, i treba da budu planirani godišnjim programom rada škole i realizovani u skladu sa njim.

Škole su dužne prije početka aktivnosti na realizaciji ekskurzije, izleta i škole u prirodi zatražiti pismenu saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda, shodno članu 21. stav 2. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa.

Nosilac organizaciono-tehničkih poslova u vezi sa planiranjem, pripremanjem, organizovanjem i relizovanjem ekskurzije, izleta ili škole u prirodi je stručni tim škole.

Po realizaciji izleta, ekskurzije ili škole u prirodi izvještaje sačinjava stručni tim škole i stručni vođa puta u saradnji sa učenicima, koji se dostavljaju na uvid i mišljenje savjetu roditelja i savjetu učenika, a potom i nastavničkom vijeću na razmatranje i usvajanje. Nakon usvajanja na sjednici nastavničkog vijeća, direktor škole izvještaj dostavlja Republičkom pedagoškom zavodu u skladu sa članom 28. Pravilnika.

Savjet roditelja, savjet učenika, nastavničko vijeće i roditelji mogu uložiti prigovor na izvještaj o izvedenom izletu, ekskurziji i školi u prirodi školskom odboru u roku od osam dana od dana usvajanja izvještaja.

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona i Pravilnika, ekskurzije, izleti i škole u prirodi organizuju se uz saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda, a ne Ministarstva prosvjete i kulture.

Ministarstvo prosvjete i kulture nije upoznato sa činjenicom da se u osnovnim školama, na prijedlog nastavnika i odobrenja direktora škola, organizuju ekskurzije odnosno izleti u Delta planet u Banjaluci, niti ima saznanja o tome da je neka od osnovnih škola organizovala ekskurzuju odnosno izlet učenika u tržnom centru Delta planet Banja Luka.

 

 

 

      Dostaviti:                                                                                                      MINISTAR

       - Naslovu                                                                   

       - A/a.                                                                                                      Natalija Trivić, mr

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10