Радионица о увођењу система финансијског управљања и контроле (ФУК) у раду Службе парламента

Датум: 
05.03.2020 - 14:00

У Народној скупштини Републике Српске данас је за представнике Службе парламента одржана радионица о увођењу система финансијског управљања и контроле (ФУК) током које су службенице Скупштине Аутономне покрајине Војводине Анамарија Рехак и Драгана Стојановић представиле основне принципе и фазе увођења овог система који се примјењује у покрајинском парламенту.

Циљ радионице, која је одржана у складу са Меморандум о сарадњи и Оквирним планом заједничког дјеловања служби Народне скупштине Републике Српске и Скупштине АП Војводине у 2020. години, уз подршку Мисије Орагнизације за европску безбједност и сарадњу у БиХ (ОЕБС), је увођење система управљања и контроле у организацији и раду Службе парламента Републике Српске.

У радионици су учествовали генерални секретар Народне скупштине Републике Српске Небојша Згоњанин, замјеник генералног секретара Дубравко Јоргић, помоћници генералног секретара и руководици одсјека.

Генерални секретар Народне скупштине Републике Српске Небојша Згоњанин захвалио се представницима Службе Скупштине АП Војводине и ОЕБС-а због одржавању радионице која ће, како је навео, значајно допринијети додатном јачању и оспособљавању Службе парламента, како у области финансијског управљања и контроле, тако и у организационом смислу.

Службенице Скупштине АП Војводине су нагласиле да се интерна финансијска контрола у јавном сектору састоји од три компоненте – финансијског управљања и контроле, интерне ревизије и хармонизације и координације ФУК-а и интерне ревизије.

Наглашено је да је ФУК систем интерне контроле који утврђује и за који је одговоран руководилац субјекта, а којим се обезбјеђује разумна увјереност да ће се у остваривању циљева субјекта буџетска средства користити законито, економично, ефикасно и ефективно.

Наведено је да је ФУК систем политика, процедура и активности које успоставља и редовно ажурира руководилац корисника јавних средстава, и то кроз: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извјештаја, добро финансијско управљање – правилно, економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава и заштиту средстава и података односно информација.

Истакнуто је да ФУК обухвата све аспекте једне организације – све запослене, процесе и инфраструктуру и ефикасан је кад сви запослени и одговарајуће окружење функционишу заједно.

Током радионице је наведено да је за увођење ФУК-а потребно именовати лице задужено за успостављање овог система, а потом формирати радну групу за развој ФУК-а. Неопходно је усвојити правилник о успостављању и примјени система финансијског управљања и контроле у Служби парламента, израдити план активности са роковима, сачинити попис пословних процеса, уз њихов детаљан опис, те увести самооцјењивање и анализирати систем интерних контрола и корективних активности.

У петак, 6. марта, радионица ће бити настављена разматрањем практичних примјера и радом на процедурама за Службу Народне скупштине Републике Српске.