Radionica o uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u radu Službe parlamenta

Datum: 
05.03.2020 - 14:00

U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je za predstavnike Službe parlamenta održana radionica o uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) tokom koje su službenice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Anamarija Rehak i Stojanović predstavile osnovne pricnipe i faze uvođenja ovog sistema koji se primjenjuje u pokrajinskom parlamentu.

Cilj radionice, koja je održana u skladu sa Memorandum o saradnji i Okvirnim planom zajedničkog djelovanja službi Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine AP Vojvodine u 2020. godini, uz podršku Misije Oragnizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u BiH (OEBS), je uvođenje sistema upravljanja i kontrole u organizaciji i radu Službe parlamenta Republike Srpske.

U radionici su učestvovali generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Nebojša Zgonjanin, zamjenik generalnog sekretara Dubravko Jorgić, pomoćnici generalnog sekretara i rukovodici odsjeka.

Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Nebojša Zgonjanin zahvalio se predstavnicima Službe Skupštine AP Vojvodine i OEBS-a zbog održavanju radionice koja će, kako je naveo, značajno doprinijeti dodatnom jačanju i osposobljavanju Službe parlamenta, kako u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, tako i u organizacionom smislu.

Službenice Skupštine AP Vojvodine su naglasile da se interna finansijska kontrola u javnom sektoru sastoji od tri komponente – finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i harmonizacije i koordinacije FUK-a i revizije.

Naglašeno je da je FUK sistem interne kontrole koji utvrđuje i za koji je odgovoran rukovodilac subjekta, a kojim se obezbjeđuje razumna uvjerenost da će se u ostvarivanju ciljeva subjekta budžetska sredstva koristiti zakonito, ekonomično, efikasno i efektivno.

Navedeno je da je FUK sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja i redovno ažurira rukovodilac korisnika javnih sredstava, i to kroz: poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima, potpunost, realnost i integritet finansijskih i poslovnih izvještaja, dobro finansijsko upravljanje – pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava i zaštitu sredstava i podataka odnosno informacija.

Istaknuto je da FUK obuhvata sve aspekte jedne organizacije – sve zaposlene, procese i infrastrukturu i efikasan je kad svi zaposleni i odgovarajuće okruženje funkcionišu zajedno.

Tokom radionice je navedeno da je za uvođenje FUK-a potrebno imenovati lice zaduženo za uspostavljanje ovog sistema, formirati radnu grupu, donijeti pravilnik o uspostavljanju i primjeni sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Službi parlamenta, izraditi plan aktivnosti sa rokovima, sačiniti popis poslovnih procesa, uz njihov detaljan opis, uvesti samoocjenjivanje i analizirati sistem internih kontrola i korektivnih aktivnosti.