Предсједник

Недељко Чубриловић

Датум рођења: 
05.04.1953
Мjесто рођења: 
Крупа на Врбасу
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС

Oдбор:

Недељко Чубриловић рођен је 1953. године у Крупи на Врбасу, гдје је завршио основну школу. Средњу машинску техничку школу завршио је у Јајцу, а Машински факултет на Универзитету у Бањој Луци, 1978. године.

Обављао је више значајних професионалних, друштвених и државних функција. Радио је у привреди: од конструктора до директора, а дао је свој допринос развоју спорта и културе Републике Српске и Босне и Херцеговине.

У предузећу „Руди Чајавец“ Бања Лука радио је од 1980. до 1988. године, на пословима дефектатора, конструктора и руководиоца производње. Након тога, обављао је послове техничког директора и директора Јавног комуналног предузећа Бања Лука, до априла 1996. године. Године 1996. изабран је за предсједника Извршног одбора Бање Луке. На функцију генералног директора Дирекције за путеве Републике Српске именован је 1998. године. Од 2001. до 2006. године руководио је приватним предузећем. Био је члан Управе Рукометног клуба „Борац“ из Бање Луке и члан Предсједништва Шаховског савеза Републике Српске. Био је члан Предсједништва Рукометног савеза БиХ, од 2000. до 2004. године. Обављао је дужност предсједника Завичајног друштва „Змијање“ које организује традиционални Кочићев збор.

Члан је Демократског народног савеза (ДНС) од његовог оснивања 2000. године. Актуелни је потпредсједник ДНС-а и предсједник Градског одбора ДНС-а Бања Лука.

На општим изборима 2006. године изабран је за посланика у Народној скупштини Републике Српске. Од мандата је одустао након што је изабран за министра саобраћаја и веза у Влади Републике Српске. 

Такође, на општим изборима 2010. године, по други пут, освојио је мандат посланика у Народној скупштини Републике Српске. Одустао је и од овог мандата и поново је изабран за министра саобраћаја и веза Републике Српске.

На локалним изборима, два пута (2008. и 2012) биран је за одборника у Скупштини Града Бања Лука и, оба пута, одустајао је од мандата. 

На посљедњим општим изборима 2014. године, као носилац листе коалиције ДНС–Демократски народни савез – НС – СРС, по трећи пут, изабран је за посланика у Народној скупштини Републике Српске. 

Добитник је Ордена Светог Саве, одликовања које се додјељује духовним и свјетовним лицима за нарочите заслуге за Српску православну цркву.

Ожењен је, отац двоје дјеце и дјед двоје унучади.

Пословник Народне скупштине Републике Српске:

Избор предсједника Народне скупштине

Члан 15.

Сваки посланик може предложити кандидата за предсједника Народне скупштине.

Народни посланик може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Приједлог садржи: име и презиме кандидата, биографију, страначку припадност, потписе народних посланика који подржавају кандидатуру, име народног посланика извјестиоца, образложење и сагласност кандидата.

Члан 16.

Предсједавајући доставља народним посланицима све примљене писане приједлоге кандидата за предсједника Народне скупштине.

У име предлагача, народни посланик извјестилац има право да образложи приједлог.

О приједлогу кандидата за предсједника Народне скупштине отвара се расправа.

Након расправе предсједавајући утврђује листу кандидата за предсједника Народне скупштине, и то по азбучном реду презимена.

Члан 17.

Предсједник Народне скупштине бира се јавним гласањем, ако Народна скупштина другачије не одлучи.

Народни посланик може гласати само за једног кандидата.

Тајно гласање за избор предсједника Народне скупштине врши се према одредбама овог пословника о доношењу одлука Народне скупштине тајним гласањем.

Кандидат за предсједника Народне скупштине не може да руководи гласањем, нити да помаже у руковођењу.

Члан 18.

За предсједника Народне скупштине изабран је народни посланик који је добио већину од укупног броја гласова народних посланика Народне скупштине.

Ако су предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поступак избора се понавља.

Ако је предложено више од два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поновиће се гласање о два кандидата који су добили највећи број гласова.

Ако ни у другом кругу предсједник Народне скупштине није изабран, понавља се поступак избора.

Предсједник Народне скупштине

Члан 23.

Предсједник Народне скупштине:

- представља Народну скупштину;

- предлаже годишњи програм рада Народне скупштине.

- сазива сједницу Народне скупштине и предсједава сједницама;

- предлаже дневни ред сједнице Народне скупштине,

- стара се о примјени Пословника Народне скупштине;

- усклађује рад радних тијела Народне скупштине;

- упућује народним посланицима и радним тијелима нацрте и приједлоге закона, друге акте и материјале на разматрање, покреће иницијативу за разматрање појединих питања из надлежности Народне скупштине, а може покренути иницијативу за разматрање одређених питања и у радним тијелима Народне скупштине;

- потписује законе и друге акте које доноси Народна скупштина,

- законе или друге прописе или акте које изгласа Народна скупштина, доставља Вијећу народа;

- упућује донесене законе предсједнику Републике, ради проглашења,

- предлаже представнике Народне скупштине, из реда народних посланика, у Заједничку комисију;

- стара се о остваривању начела јавности у раду Народне скупштине и о остваривању права народних посланика у обављању посланичке функције;

- доноси акт о критеријумима за утврђивање који се материјали и подаци сматрају повјерљивим, односно државном тајном и утврђује начин руковања тим материјалима;

- прима свечане заклетве функционера који, у складу са Уставом, законом и овим пословником свечану заклетву дају пред Народном скупштином;

- прихвата покровитељство у својству предсједника Народне скупштине;

- одређује представнике Народне скупштине који ће присуствовати догађајима и манифестацијама на које је позван предсједник или Народна скупштина,

- развија међународну и међупарламентарну сарадњу Народне скупштине,

- предлаже делегацију Народне скупштине у домаћим и страним парламентарним институцијама, организацијама и тијелима;

- одобрава, водећи рачуна о расположивим средствима, путовања посланика изван Републике Српске, ако су позвани у својству посланика;

- врши друге послове предвиђене Уставом, посебним прописима и овим пословником.

Предсједник Народне скупштине обавља повјерене дужности до почетка прве сједнице новоизабраног сазива Народне скупштине.

Члан 24.

Предсједнику Народне скупштине престаје функција прије истека времена на које је изабран разрјешењем, оставком или престанком мандата народног посланика.

У случају подношења оставке, предсједнику Народне скупштине престаје функција даном одржавања сједнице на којој је поднио оставку, односно на првој наредној сједници Народне скупштине, ако је оставку поднио у времену између двије сједнице.

О поднесеној оставци не отвара се расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције предсједника по овом основу само констатује.

Члан 25.

Народна скупштина може разријешити дужности предсједника Народне скупштине, прије истека времена на које је изабран, уколико му Народна скупштина изгласа неповјерење или уколико повјерену дужност не обавља у складу са Уставом, законом и овим пословником према поступку предвиђеним за избор предсједника Народне скупштине.

Приједлог за разрјешење из става 1. овог члана мора бити образложен.

Члан 26.

У случају престанка функције предсједника Народне скупштине прије истека времена на које је изабран, Народна скупштина ће на истој, а најкасније на наредној сједници, започети поступак избора предсједника Народне скупштине, у складу са одредбама овог пословника.

Ако је предсједнику Народне скупштине престао мандат прије истека времена на које је изабран, дужност предсједника Народне скупштине, до избора новог предсједника, врши један од потпредсједника биран из реда посланика парламентарне већине у Народној скупштини,  а уколико није могуће најстарији потпредсједник.

Предсједништво и Колегијум Народне скупштине

Члан 32.

Предсједник и потпредсједници Народне скупштине чине Предсједништво Народне скупштине. Сједницама Предсједништва присуствује и генерални секретар.

Посланичка питања, народни посланик: