Генерални секретар

Марко К. Аћић

Датум рођења: 
03.07.1981
Мjесто рођења: 
Дрвар
Пребивалиште: 
Бања Лука

Рођен  03.07.1981. године у Дрвару. Основну и Економску школу завршио је у Бањој Луци одличним успјехом.

Завршио је  Правни факултет Универзитета у Бањој Луци. Добровољно одлази на одслужење војног рока у Војску Републике Српске гдје је више пута похваљен и унапређен. 

За вријеме студија учествовао у великом броју наставних и ваннаставних активности од којих посебно напомиње ангажман у Центру за реторику и бесједништво  и  Савезу студената Правног факултета.

 Посљедње двије године студија  на приједлог Државноправне катедре Правног факултета Бања Лука био је студент демонстратор на предмету Уставно право као и координатор Правне клинике за људска права и слободе.

У првој генерацији завршио је мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду, на Катедри међународног права, са просјеком 9,00.  Одбранио докторску дисертацију на Правном факултету Универзитета у Београду.

Сарађивао је са бројним владиним и  организацијама за шта је добио бројна признања и дипломе. 

Приправнички стаж провео је у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике  Српске гдје је обављао послове вишег стручног сарадника  за опште, правне послове и ваздухопловно право а послије и послове в.д. шефа одсјека за опште и правне послове као и координатора за правна питања у оквиру трансфортмације ваздухопловних институција.  Од септембра 2008. године обавља функцију замјеника генералног секретара Народне скупштине Републике Српске. Дуго се бави  политичким радом. Члан је Демократског народног савеза четрнаест година. Објавио је више од десет радова у стручним правним часописима. Познаје рад на рачунару. 

Говори енглески језик. 

Ожењен.

Отац двоје дјеце.

Пословник Народне скупштине Републике Српске:

Именовање генералног секретара и замјеника генералног секретара Народне скупштине

Члан 20.

Народна скупштина именује  генералног секретара Народне скупштине и његовог замјеника на приједлог предсједника Народне скупштине.

Приједлог садржи: име и презиме кандидата, биографију, образложење и сагласност кандидата, у писменом облику.

Генерални секретар и замјеник генералног секретара Народне скупштине  

Члан 29.

Генерални секретар Народне скупштине помаже предсједнику Народне скупштине у припремању и организовању сједница Народне скупштине и ради друге послове које му повјере Народна скупштина и предсједник Народне скупштине.

Генерални секретар Народне скупштине руководи Службом Народне скупштине.

У погледу права, дужности и одговорности радника из рада и на основу рада у Служби Народне скупштине, генерални секретар Народне скупштине има право и дужности функционера који руководи самосталним органом државне управе.

На захтјев предсједништва Народне скупштине и Народне скупштине, генерални секретар извјештава Народну скупштину и предсједништво о раду њене Службе.

Генерални секретар Народне скупштине је наредбодавац за финансијско и материјално пословање Народне скупштине и Службе Народне скупштине.

Генерални секретар Народне скупштине за свој рад и рад Службе Народне скупштине одговоран је Народној скупштини и предсједништву Народне скупштине.

Члан 30.

Генерални секретар Народне скупштине има замјеника који му помаже у раду.

Замјеник генералног секретара замјењује генералног секретара у вријеме његове одсутности или спријечености и ради друге послове које му повјери генерални секретар.

Генерални секретар може имати једног или више помоћника.

Члан 31.

Генералном секретару Народне скупштине престаје функција прије истека времена на коју је именован оставком и разрјешењем.

Генерални секретар, односно замјеник генералног секретара, може бити разријешен прије истека времена на које је именован:

- ако се не придржава прописа и општих аката Народне скупштине или не извршава закључке Народне скупштине или се понаша у супротности са њима;

- ако својим радом проузрокује штету или занемарује и неуредно обавља своје дужности.

До именовања новог генералног секретара Народне скупштине, дужност генералног секретара врши замјеник генералног секретара.