Usvojeni Dnevni red Šeste redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
17.09.2019

 Usvojeni Dnevni red Šeste redovne sjednice:

1.    Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;
2.    Konstatovanje ostavke ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Dragice Kovač i Prijedlog odluke o izboru ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske;
3.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;
4.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – po hitnom postupku;
5.    Prijedlog zakona o ličnom imenu;
6.    Prijedlog zakona o likvidacionom postupku;
7.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj;
8.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju;
9.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o privrednim društvima;
10.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
11.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
12.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća;
13.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti;
14.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;
15.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;
16.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;
17.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske;
18.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
19.    Nacrt zakona o električnoj energiji;
20.    Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske;
21.    Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama;
22.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;
23.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku;
24.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
25.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
26.    Prijedlog strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019 – 2023. godine;
27.    Prijedlog strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine;
28.    Nacrt strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019 – 2022. godina;
29.    Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. „Znanje za razvoj“, za period 01.10.2017 – 30.06.2019. godine;
30.    Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu;
31.    Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2018. – 31.12.2018. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske   za 2018. godinu;
32.    Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske: a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.  godine; b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine; v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za  period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;
33.    Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2018. godinu; b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2018. godinu; v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansisjkom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2018. godine.
34.    a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za     period 01.01. - 31.12.2018. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu;
35.    Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
36.    Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2018. godinu;
37.    Izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2018. godinu;
38.    Izvještaj o o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2018. godine;
39.    a)Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2018. godinu; b) Izvještaj Komisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2018. godinu;
40.    a)Izvještaj o radu JP Radio–televizije Republike Srpske za 2017. godinu, sa Planom rada za 2018. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizije Republike Srpske;
         b) Izvještaj o radu JP Radio –televizija Republike Srpske za 2018. godinu, s Planom rada za 2019. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizija Republike Srpske;
41.    Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
42.    Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014 – 2019. godine) za 2018. godinu;
43.    Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta Republike Srpske za 2018. godinu;
44.    Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj;
45.    Izbor i imenovanja.