Народни посланик Зоран Пологош Влади Републике Српске, Министарству унутрашњих послова, Министарству рада и борачко-инвалидске заптите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Пологош, Клуб посланика ПДП  поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-МИНИСТАРТСВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

-МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

            Да ли се ради на рјешавању питања пензионисања бивших припадника МУП којима је престао радни однос, јер су навршили 40 година пензијског стажа, али не испуњавају други кумулативни услов-године живота?

            Познато је да се припадницима МУП РС уплаћује бенефицирани стаж 12/ 16 мјесеци и да у раним годинама живота испуњавају један од услова за стицање права на старосну пензију, али због недостатка година живота не могу остварити старосну пензију, па је многима од њих престао радни однос, док истовремено још нису остварили право на пензију.

ОДГОВОР:

Број: С/М-

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.

             На 7. сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној 21. и 22. октобра 2015. године, Зоран Пологош, Клуб посланика ПДП Републике Српске поставио је посланичко питање Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

            ''Да ли се ради на рјешавању питања пензионисања бивших припадника МУП РС којима је престао радни однос, јер су навршили 40 година пензијског стажа, али не испуњавају други кумулативни услов – године живота?

            Познато је да се припадницима МУП РС уплаћује бенефицирани стаж 12/16 мјесеци и да у раним годинама живота испуњавају један од услова за стицање права на старосну пензију, али због недостатка година живота не могу остварити старосну пензију па је многима од њих престао радни однос, док истовремено још нису остварили право на пензију''.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Престанак радног односа, због испуњења услова за остваривање права на старосну пензију у Министарству унутрашњих послова првенствено је уређен Законом о полицијским службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број 20/14) као lex specialis, и Законом о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11 и 37/12), те Законом о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 134/11 и 82/13) и Законом о раду-пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 55/07).

У погледу радно-правног статуса полицијских службеника, па и престанка радног односа по основу испуњења услова за остваривање права на старосну пензију, примјењује се члан 113. тачка в) и тачка г) Закон о полицијским службеницима, а у ком погледу је Закон о полицијским службеницима усклађен са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

Чланом 113. став 1. тачка в) Закона о полицијским службеницима, предвиђено је да полицијском службенику престаје радни однос када испуни услове за остваривање права на старосну пензију у погледу година живота и стажа осигурања, према прописима који уређују област пензијског и инвалидског осигурања, а тачком г) да полицијском службенику престаје радни однос када наврши године живота и пензијског стажа за остваривање права на старосну пензију, према прописима који уређују област пензијског и инвалидског осигурања.

Члан 178. став 1. тачка г) Закона о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 134/11 и 82/13) одређено да изузетно осигураник са 40 година пензијског стажа има право на старосну пензију кад наврши у 2015. години 56 година и осам мјесеци живота

Чланом 43. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 134/11 и 82/13) предвиђено је да осигураник који има навршен стаж осигурања са увећаним трајањем старосна граница за остваривање права на старосну пензију из члана 41. истог Закона снижава се за укупно увећање стажа, а ставом 3. да старосна граница из става 1. овог члана може се снижавати до 55 година живота.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске, не располаже подацима да, запослени којима је престао радни однос по основу испуњења услова за остваривање права на старосну пензију, нису могли остварити своја права на пензију код Фонда ПИО, нити су се обраћали Министарству у погледу евентуалног неостваривања истих.

Осам лица која су могла остварити право на старосну пензију у складу са чланом 177. и 178. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, односно која су навршила 40 година пензијског стажа и године живота у текућој години, покренуло је радни спор који је у току код надлежног суда и не располажемо подацима да ли су подносили захтјев Фонду ПИО за остваривање права на старосну пензију.

            С поштовањем,

                                                                                                                  М И Н И С Т А Р

                                                                                                              мр Драган Лукач

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9