Закон о измјени Закона о занатско-предузетничкој дјелатности

Верзија за штампањеPDF верзија
121/12
13.12.2012

Члан 1.

У Закону о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 117/11) у члану 57. у ставу 1. ријечи: „у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона“ замјењују се ријечима: „до 31. децембра 2013. године“.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 01-1920/12                                                        

Датум: 13. децембар 2012.  године  

Број службеног гласника: 121/ 12