Закон о измјенама Закона о привредним друштвима

Верзија за штампањеPDF верзија
58/09
11.06.2009

Члан 1.

1) У Закону о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08) у члану 230. у ставу 8. број: „1“ замјењује се бројем: „7“.

2) У ставу 9. број: „2“ замјењује се бројем: „8“.

Члан 2.

У члану 446. ријечи: „1. јула 2009. године“ замјењују се ријечима: „1. јануара 2010. године“.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 01-961/09

Датум: 11. јун 2009. године