Одлука о разрјешењу члана Независног одбора

Верзија за штампањеPDF верзија
65/20
28.07.2020

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. алинеја 5., 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање,  Народна скупштина Републике Српске, на Десетој редовној сједници, одржаној ­2. јула 2020. године, донијела је   с љ е д е ћ у

 

О Д Л У К У

о разрјешењу члана Независног одбора

 

 

I

 

          Разрјешава се дужности члана Независног одбора Дмитар Врачар, на лични захтјев, са даном 12. мартом 2020. године.

 

II

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-629/20                                  ПРЕДСЈЕДНИК НАРОДНЕ

Датум: 2. јул 2020. године                                      СКУПШТИНЕ

                                                                               

                                                              Недељко Чубриловић