Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Klub poslanika DNS-NS-SRS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Kako kontrolišete ugovore o privatiazciji državnog kapitala u preduzećima iz Vaše resorne nadležnosti?

Koliko ste takvih ugovora do sada pokrenuli u pravcu raskidanja ugovora, tamo gdje se isti ugovori ne poštuju?

Tražim u pismenoj formi da mi odgovorite, ne u periodu od kad ste Vi ministar, nego i u prethodnom periodu, da li je došlo do raskidanja ugovora i od strane Vašeg Ministarstva i od strane svih ostalih ministarstava koji rade u sastavu Vlade Republike Srspke.

ODGOVOR:

Broj: 05.03/ 011-1119/15

Datum: 25.05.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor  na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Adam Šukalo (Klub poslanika DNS-NS-SRS), na  3. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 15. aprila 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Kako kontrolišete ugovore o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima iz Vaše nadležnosti?

Koliko ste takvih ugovora do sada pokrenuli u pravcu raskidanja ugovora, tamo gdje se isti ugovori ne poštuju?

Pitanje: Tražim u pismenoj formi da mi odgovorite, ne u periodu od kad ste Vi ministar, nego i u prethodnom periodu, da li je došlo da raskidanja ugovora i od strane Vašeg Ministarstva i od strane svih ostalih ministarstava koji rade u sastavu Vlade Republike Srpske.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

 ODGOVOR

Privatizacija državnog kapitala u preduzećima vršena je u skladu sa Zakonom o privatizaciji  državnog kapitala u preduzećima ("Službeni  glasnik Republike Srpske" broj:  24/98,  62/02,  Z8/OZ i  109/05).  Ovlašćeni  prodavac  državnog  kapitala  u preduzećima bila je Direkcija za privatizaciju, upravna organizacija Vlade Republike Srpske, koja je u skladu sa članom 141. Zakona o republičkoj  upravi ("Službeni  glasnik Republike Srpske" broj: 118/08 od 16.12.2008. godine) 24.12.2008.  godine, kao ovlašteni prodavac državnog kapitala, prestala sa radom, a poslove Direkcije  za privatizaciju, u skladu  sa  istim  članom  Zakona,  preuzela  je  Investiciono-razvojna banka  Republike Srpske a.d. Banja Luka u skladu  sa novim  Zakonom  o privatizaciji državnog  kapitala u preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 51/06, 1/07,  5Z/07, 41/08, 58/09 i 79/11). S tim u vezi, poslaničko pitanje narodnog poslanika Adama Šukala dostavljeno je Investiciono-razvojnoj banci a.d. Banja Luka, koja je na isto dostavila odgovor koji prenosimo u nastavku.

U slučaju prodaje državnog kapitala metodom međunarodnog tendera sa varijabilnim uslovima, fiksnog tendera i direktne  prodaje, kupci državnog kapitala su zaključenim  ugovorima o  prodaji  preuzeli,  pored  plaćanja  ugovorene  prodajne  cijene,  i  druge  obaveze  čija realizacija  je  definisana  po  godinama  perioda  poslovnog  plana  ili  perioda investiranja.

Dinamika i način realizacije  ugovornih obaveza kupaca državnog kapitala određeni su ugovorima o prodaji i pozitivnim zakonskim okvirom.

Ugovorne  obaveze kupaca  državnog  kapitala, pored plaćanja ugovorene  cijene, najčešće su definisane kao:

•    uručenje prodavcu garancije o dobrom izvršenju preuzetih ugovornih  obaveza, kao sredstva obezbjeđenja prodavca,

•    investiciona  ulaganja  u  preduzeće    u određenom  periodu  počev  od  dana  upisa svojinske transformacije  u sudski registar (tzv. Period investiranja ili Period poslovnog plana),

•    zapošljavanje određenog broja radnika,

•    zadržavanje i obavljanje djelatnosti preduzeća,

•    zadržavanje   sjedišta   preduzeća  na  teritoriji   Republike   Srpske   u  određenom periodu počev od dana upisa svojinske transformacije u sudski registar,

•    uzdržavanje  kupca  od otuđenja,  opterećenja  i kreditnog  zaduženja  preduzeća  bez prethodne pismene saglasnosti prodavca, osim u slučaju razumne ekonomske opravdanosti u ugovorom definisanom obimu.

Ovlašćeni  prodavci  državnog  kapitala (Direkcija za privatizaciju, odnosno Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka)  u skladu  sa   svojim  zakonskim  i ugovorenim pravom,  vršili   su i  vrše   kontrolu   realizacije   ugovornih   obaveza   kupaca   državnog kapitala   u  privatizovanim  preduzećima, a kako bi se obezbijedila realizacija ciljeva definisanih strategijom privatizacije. Na osnovu rezultata kontrole, a u slučaju neispunjenja  ili  neblagovremenog  ispunjenja  ugovornih  obaveza,  preduzimaju  se dopuštene i moguće sankcije  u skladu sa zakonom, prema kupcima koji krše, odnosno ne izvršavaju obaveze iz ugovora o prodaji. Naime, kupcu se može dati naknadni rok za izvršenje  neizvršene  obaveze,  naplatiti  ugovorna  kazna  ili  pak  raskinuti  ugovor  na teret  kupca  ili  prodavca.  Pored  navedenog,  ugovor  se  može  raskinuti i  sporazumno ukoliko ugovorne strane to ocijene mogućim i prihvatljivim.

U Republici Srpskoj do sada je privatizovan  državni kapital u 125 preduzeća u kojima je,  pored  plaćanja  kupoprodajne   cijene,  kupac  državnog   kapitala   preuzeo i druge obaveze.

Kontrolama je utvrđeno da neki kupci državnog kapitala nisu u cijelosti izvršili ugovorne   obaveze   zbog   čega   su  utvrđene   i  izrečene   ugovorne  kazne u ukupnom iznosu  od 24.147.970,95 KM.

Zbog neizvršavanja  ugovornih  obaveza u Republici Srpskoj pokrenut je sudski spor radi raskida Ugovora  o prodaji  državnog  kapitala  u privrednom društvu u "Ratarstvo"  a.d. Nova Topola,  koji još uvijek nije okončan, a sporazumno je raskinut Ugovor o prodaji paketa akcija državnog kapitala u Akcionarskom  društvu GIK "Hidrogradnja" Istočno Sarajevo-Pale  broj: 02-663-8/08 od 29.08.2008. godine.

S poštovanjem,

                         

                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                                 Petar Đokić

 

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9