Klub poslanika PDP Inspektoratu Republike Srpske, Inspekcija rada, između dvije sjednice NSRS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice, 23. oktobra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

INSPEKTORATU REPUBLIKE SRPSKE-Inspekcija rada

                JU Srednja škola ''Jovan Dučić'' u Tesliću raspisala je konkurs za prijem u radni odnos pripravnika na neodređeno vrijeme. Tražim da izvršite kontrolu prijema radnika putem navedenog konkursa, jer imamo informaciju da je primljeni kandidat već imao radno iskustvo duže od dvije godine, što po odredbama Zakona o radu ne može biti lice u statusu pripravnika. Takođe, tražimo da utvrdite zakonitost navedenog konkursa, jer kako je moguće da se primi u radni odnos pripravnik na naeodređeno vrijeme, obzirom da pripravnik ne kože imati licencu koja je po Zakono o srednjem obrazovanju  obavezan uslov za prijem radnika u rad na neodređeno vrijeme. Molimo da nas o izvršenim kontrolama, utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim mjerama obavijestite u roku za odgovor na poslaničko pitanje u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske.

ODGOVOR (PREPIS, prilog odgovoru Ministarstva prosvjete i kulture):

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

BANJA LUKA

Broj: 24/011/121-2-4/17

Datum: 03.11.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, Klub poslanika PDP

Između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane 23.10.2017. godine, Klub poslanika PDP postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

'' JU Srednja škola ''Jovan Dučić'' u Tesliću raspisala je konkurs za prijem u radni odnos pripravnika na neodređeno vrijeme. Tražim da izvršite kontrolu prijema radnika putem navedenog konkursa, jer imamo informaciju da je primljeni kandidat već imao radno iskustvo duže od dvije godine, što po odredbama Zakona o radu ne može biti lice u statusu pripravnika. Takođe, tražimo da utvrdite zakonitost navedenog konkursa, jer kako je moguće da se primi u radni odnos pripravnik na naeodređeno vrijeme, obzirom da pripravnik ne kože imati licencu koja je po Zakono o srednjem obrazovanju  obavezan uslov za prijem radnika u rad na neodređeno vrijeme. Molimo da nas o izvršenim kontrolama, utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim mjerama obavijestite u roku za odgovor na poslaničko pitanje u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske.''

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/09), kao i članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR:

Dana 22.09.2017. godine u postupku provođenja inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja u Javnoj ustanovi Srednjoškolski centar ''Jovan Dučić'' Teslić (u daljem tekstu: škola), vršenog po anonimnim prijavama koje su zaprimljene na protokol Republičke uprave za inspekcijske poslove dana 15.09.2017. godine i dana 20.09.2017. godine, a koje se odnose na zakonitost provođenja konkursne procedure za izbor nastavnika fizičkog vaspitanja, izvršen je uvid u konkursnu dokumentaciju i evidenciju koji vodi škola i utvrđeno je sljedeće:

Direktor škole je aktom broj 842/17 od 17.08.2017. godine raspisao konkurs na upražnjena radna mjesta i isti objavljen u Glasu Srpske od 23. 08.2017. godine i ostao je otvoren 8dana od dana objavljivanja.

Konkurs je pored ostalih upražnjenih radnih mjesta raspisan i za nastavnika fizičkog vaspitanja na neodređeno vrijeme-jedan izvršilac na 12 časova sedmično-pripravnih. Školski odbor je na sjednici održanoj 28.08.2017. godine imenovao Komisiju za prijem radnika po raspisanom konkursu za nastavnika fizičkog vaspitanja u sastavu: Predrag Bulajić, predsjednik, Marina Ćelić i Radenko Lazić, članovi.

Uvidom u Zapisnik Komisije za izbor utvrđeno je da je prvi sastanak Komisije održan 01.09.2017. godine u 12:00 časova na kojem su pregledane prijave kandidata i dokumenti koji su priloženi uz prijavu. Komisija je zapisnički konstatovala da tri kandidata ispunjavaju uslove konkursa: Dragan Savić, Vedran Kejžar i Jelena Kahvić, dok je prijava Bojana Jelića odbačena kao nepotpuna, jer uz prijavu na konkurs nijedostavljen ni jedan dokument tražen konkursom.

Direktor škole je donio Zaključak broj: 1021/17 od 06.09.2017. godine o odbacivanju prijave na konkurs Bojana Jelića kao nepotpune i u istom je navedena pravna pouka.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa izvršeno je 04.09.2017. godine u 09:00 časova kao što je naznačeno u konkursu. Nakon provedenog intervjua i testiranja komisija je sačinila rang listu i na osnovu ukupnog broja bodova predložila direktoru da u radni odnos primi kandidata Dragana Savića, jer je kao prvorangirani ostvario 16,88 bodova, a drugoplasirani kandidat Vedran Kejzar je ostvario 15,18 bodova. Na Zaključak direktora broj: 1021/17 od 06.09.2017. godine i Odluku o izboru kandidata broj: 1020/17 od 06.09.2017. godine, kojom je za popunu radnog mjesta nastavnik fizičkog vaspitanja-1 izvršilac, 12 časova na neodređeno vrijeme, lice bez radnog iskustva-pripravnik izabran kandidat Dragan Savić, Bojan Jelić je uložio žalbu školskom odboru 13.09.2017. godine. Školski odbor je na sjednici 22.9.2017. godine žalbu odbio kao neosnovanu po svim tačkama.

Inspekcijskom kontrolom je utvrđeno da su pitanja za testiranje pripremljena suprotno odredbi člana 13. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (u daljem tekstu: Pravilnik).

Uvidom u način bodovanja kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa utvrđeno je da Komisija za izbor takođe nije pravilno primijenila odredbe člana 11. Pravilnika.

Iz gore navedenih razloga inspektor je donio Rješenje broj: 24.120/616-239-80-4/17 od 05.10.2017. godine kojim je naloženo školi otklanjanje utvrđenih nedostataka na način da Komisija za izbor u ponovljenom postupku pregleda dostavljene prijave sa priloženom dokumentacijom i provede proceduru bodovanja dokumentacije i rezultata na ponovljenom testiranju i intervjuu, a u skladu sa Pravilnikom. Kontrola izvršenja rješenja je planirana za narednu sedmicu.

U anonimnim prijavama je takođe navedeno da je sa Draganom Savićem prije raspisivanja konkursa zaključen Ugovor o radu broj: 780/17 od 30.06.2017. godine između Dragana Savića i škole zaključen na punu nastavnu normu do povratka nastavnika Predraga Bulajića sa godišnjeg odmora, a najduže 60 dana. Dakle, ugovor nije zaključen na neodređeno vrijeme već do 04.09.2017. godine, ali takođe na nezakonit način.

Zbog prijema nastavnika i zaključivanja ugovora o radu bez prethodno raspisanog konkursa izdati su prekršajni nalozi pravnom licu u visini od 3000 KM i odgovornom licu u pravnom licu u visini od 1000 KM i isti su u roku plaćeni.

Što se tiče raspisivanja konkursa na upražnjena mjesta nastavnika uslove konkursa određuje direktor škole u skladu sa zakonom, a licenca za rad je ukinuta Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srspke'', broj: 104/11). U vezi sa raspisivanjem konkursa na neodređeno vrijeme za pripravnika škole, škola se poziva na član 77. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srspke'', broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) kojim je propisano sljedeće:

(1) Poslove nastavnika i stručnog saradnika može da obavlja i pripravnik.

(2) Tokom pripravničkog staža nastavnici i stručni saradnici osposobljavaju se uz pomoć mentora za samostalan rad, savladavaju program pripravničkog staža i pripremaju se za polaganje stručnog ispita.

(3) Pripravnički staž traje godinu dana.

(4) Po isteku pripravničkog staža pripravnik može pristupiti polaganju stručnog ispita.

(5) Pripravniku koji u roku od deset mjeseci po isteku pripravničkog staža ne položi stručni ispit prestaje radni odnos.

(7) Nastavnik i stručni saradnik koji je stekao radno iskustvo van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci, može biti izabran za nastavnika, odnosno stručnog saradnika ako položi stručni ispit.

(8) Lice iz stava 7. ovog člana nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

(9) Direktor škole obavezan je da donese rješenje o prestanku radnog odnosa nastavniku ili stručnom saradniku, koji u roku predviđenom u stavu 5. ovog člana ne položi stručni ispit, osim u izuzetnim slučajevima ako je nastavnik ili stručni saradnik bio na bolovanju dužem od mjesec dana.

U vezi sa dijelom poslaničkog pitanja koje se odnosi na navodno prethodno radno iskustvo izabranih kandidata, obavještavam vas da kandidat uz prijavu na javni konkurs nije priložio potvrde od ranijeg poslodavca da je bio zaposlen u stručnoj spremi koja se traži konkursom.

Inspekcijskom kontrolom su utvrđene činjenice i preduzete mjere iz nadležnosti Sektora prosvjetne inspekcije.

S poštovanjem,

                                                                                                                    DIREKTOR

                                                                                                                    Predrag Tomić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9