12. redovna sjednica Narodne skupštine počinje u utorak, 22. septembra, u 10 časova

Datum: 
11.09.2020 - 11:30

 Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da 12. redovna sjednica Narodne skupštine bude održana u utorak, 22. 9. 2020. godine, sa početkom u 10 časova (u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske).

Kolegijum je utvrdio Prijedlog dnevnog reda 12. redovne sjednice na kojem se nalazi 18 tačaka:   

1.         Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2.         Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti;

3.         Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji;

4.         Prijedlog zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju;

5.         Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku;

6.         Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti;

7.         Nacrt zakona o slobodnim zonama Republike Srpske;

8.         Nacrt zakona o gradu Derventa;

9.         Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;

10.       Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2019. godinu;

11.       Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora   osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

12.       Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2019. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o  finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2019. godine.

13.       Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2019. godinu;

14.       a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2019. godine;

b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu;

15.       Specijalni izvještaj Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine (prema budžetskim jedinicima), sa izuzetkom policijsko – bezbjednosnih struktura;

16.       Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;

17.       Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godina);

18.       Izbor i imenovanja.