Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Zašto je proces organizovanja kontinuirane medicinske edukacije sada dodatno iskomplikovan, zbog čega se čeka na certifikate na četiri do šest mjeseci i šta ćete učiniti da se ne otežava ljekarima sakupljanje poena potrebnih za obnovu licence?

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-255/17

Datum: 26.06.2017. god.

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević  (Klub poslanika SDS-SRS RS) postavila je na osamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25,26. i 27. aprila 2017. god. sljedeće poslaničko pitanje ministru zdravlja i socijalne zaštite:

„Zašto je proces organizovanja kontinuirane medicinske edukacije sada dodatno iskomplikovan, zbog čega se čeka na certifikate na četiri do šest mjeseci i šta ćete učiniti da se ne otežava ljekarima sakupljanje poena potrebnih za obnovu licence?“

ODGOVOR:

Odredbom člana 94. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 106/09 i 44/15)  propisana je kontinuirana edukacija kao poseban vid stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, ko može organizovati kontinuiranu edukaciju, te da ministar zdravlja i socijalne zaštite pravilnikom propisuje vrste, program i trajanje kontinuirane edukacije (donosi Pravilnik). Na osnovu navedenog člana 94. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i člana 82. stav 2. Zakona o  republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 i 24/12,121/12 i 16/15), ministar zdravlja i socijalne zaštite donio je Pravilnik o sprovođenju kontinuirane edukacije(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/16).

Novi kvalitet Kontinuirane edukacije sadržan je u odredbama Pravilnika (član 4. stav 1 i 2), kojim je propisana obaveza izrade i dostavljanja na evaluaciju i akreditaciju Program kontinuirane edukacije koji je dokument sastavljen od obrazovnih aktivnosti koji služi da se održi, razvije ili poveća znanje, vještine i profesionalna dostignuća zdravstvenog radnika i zdravstvenog saradnika a sve u cilju praćenja i primjene savremenih naučnih i stručnih dostignuća. Program sadrži: naziv  i vrstu kontinuirane edukacije; cilj edukacije i ciljnu grupu; nastavni sadržaj; oblik izvođenja edukacije; trajanje edukacije i način provjere; kadrovski, didaktički  i prostorni uslov za izvođenje edukacije; uslov za upis, napredovanje i završetak edukacije; način evaluacije izvođenja edukacije i postignuća u edukaciji od strane učesnika programa; način ocjenjivanja učesnika programa sa brojem bodova i troškove edukacije i izvore finansiranja.

Obavezom dostavljanja programa sa jasnim definisanjem gore navedenog sadržaja podignut je kvalitet edukacije, potstaknuti su i obavezani organizatori da unaprede svoje sposobnosti u organizovanju kontinuirane edukacije, omogućeno je polaznicima edukacije da evaluiraju kvalitet edukacije i izbjegnute su naplate taksi iz ranijeg perioda( postojeće zdravstvene komore uzimale su značajne takse po nekoliko stotina KM). Organizatori edukacije sada su dužni da uplate republičku taksu u iznosu od 10 KM na podneseni zahtjev i 2 KM na izdato rješenje o akreditaciji programa.

 

Takođe je članom 4. Pravilnika stavom 3. definisano ko može organizovati kontinuiranu edukaciju a to su: zdravstvena ustanova, visokoškolska ustanova zdravstvene struke i udruženje iz oblasti zdravstva. Ovom odredbom zadovoljena je i zakonska odredba iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti član 88. stav 2. kojim je definisano „Zdravstvena ustanova je obavezna da obezbjedi kontinuirano usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika“. Sada zdravstvene ustanove imaju mogućnost da akredituju svoje programe kontinuirane edukacije koji su u sklopu svakodnevnog rada unutar same ustanove (npr. kurs, seminar, godišnji stručni sastanak, stručni sastanak), na ovaj način kontinuirana edukacija i sticanje bodova za obnavljanje licence zdravstvenih radnika pristupačno je svakoj zdravstvenoj ustanovi bez posebnih troškova, putovanja i izostanaka sa posla. Dosadašnja praksa akreditovanja Programa pokazala je uključivanje u proces organizovanja kontinuirane edukacije niza zdravstvenih ustanova(domovi zdravlja, bolnice, zavodi, instituti).

 

Vlada Republike Srpske imenovala je Savjet za zdravlje. Odredbom člana  8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je nadležnost Savjeta za zdravlje, a između ostalog da kao savjetodavno tijelo daje prijedloge za edukaciju iz zdravstvene zaštite, a koja je od interesa za Republiku Srpsku. Savjet je  sastavljen od poznatih i priznatih zdravstvenih radnika koji evaluiraju programe kontinuirane edukacije i za one koji ispunjavaju uslove i kriterijume definisane Pravilnikom, predlažu ministru da izda rješenje o akreditaciji koji se objavljuju na internet stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, dostavljaju nadležnim komorama i organizatorima kontinuirane edukacije.

 

U proteklom vremenskom periodu od 11 mjeseci, od kada radi Savjet za zdravlje, je redovno evaluirao sve pristigle zahtjeve za akreditaciju programa kontinuirane edukacije, te na taj način organizatorima koji ispunjavaju uslove u zakonskom roku dostavio rješenje o akreditaciji i dodjelio učesnicima adekvatan broj sertifikacionih bodova (uvjerenje izdaje organizator kontinuirane edukacije). Pokazatelji o radu Savjeta za zdravlje, u vezi kontinuirane edukacije, se nalaze u tabeli ispod.

 

R.B.

   SJEDNICE SAVJETA ZA ZDRAVLJE ODRŽANE

DATUM ODRŽAVNJA

1.

Prva sjednica je održana

 

11.07.2016. godine.

2.

Druga sjednica je održana

 

24 08.2016. godine.

3.

Treća sjednica je održana

 

21.09.2016. godine.

4.

Četvrta sjednica je održana

 

28.10.2016. godine.

5.

Peta  sjednica je održana

 

07.12.2016. godine.

6.

Šesta sjednica je održana

 

08.02.2017. godine.

7.

Sedma sjednica je održana

 

28.03.2017. godine.

8.

 Osma sjednica je održana

 

05.05. 2017. godine.

9.

Deveta sjednica je održana

 

13.06.2017. godine.

 

 

Do sada je ukupno podneseno 199 zahtjeva za akreditaciju Programa kontinuirane edukacije.

Ukupno jeakreditovano 186  Programa kontinuirane edukacije.

Odbačeno je 13 Programa kontinuirane edukacije zbog neispunjavanja uslova i kriterijuma definisanih u pravilniku.

 

Primjeri akreditovanih Programa kontinuirane edukacije:

 

Broj protokola

Naziv organizatora

Naziv kontinuirane edukacija

Mjesto/datum održavanja

11/04-500-27-9/17

Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Katedra hirurgije

Ultrazvučna dijagnostika u prevenciji razvojnog poremećaja kuka

April 2017. god. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „ Dr Miroslav

Zotović“,

Banja Luka

 

11/04-500-27-109/17

Farmaceutsko društvo Republike Srpske

1.Savremena terapija alergija, 2.Savremena terapija urinarne inkontinencije, 3.Primjena prokinetike u gastroenterologiji

25.05.2017. god. Etno selo Stanišići, Bijeljina

11/04-500-27-108

/17

JZU Dom zdravlja Prijedor

Asthma bronchiale: Dijagnostičko-terapijski pristup

17.05 2017. god. JZU Dom zdravlja Prijedor

11/04-500-27-128/17

Društvo doktora medicine Republike Srpske

1.Vertigo,

2.Tinitus,

3.Vertigo kao izazov za porodičnog doktora

Maj 2017. god. Istočno Sarajevo

11/04-500-27-131/17

JZU Institut za javno zdravstvo

Unapređenje procesa imunizacije u Republici Srpskoj

31.05.2017. god., Foča,06.06.2017. god. Doboj, 07.06.2017.god. Zvornik, 19. i 20.06.2017.god.Banja Luka

11/04-500-27-58/17

JZU Apoteka Han Pijesak, PJ „Gradska apoteka“ Vlasenica

Kardiovaskularne bolesti- veliki problem današnjice: hipertenzija pod kontrolom

22.04.2017. god. Hotel „Bistrica“ Jahorina

 

 

 

Kontinuiranu edukaciju koja se sprovodi van teritorije Republike Srpske boduje nadležna komora tokom licenciranja i relicenciranja (član 8. Pravilnika).

Ostale vrste kontinuirane edukacije a koje nisu propisane Pravilnikom, npr. odbrana magistarskog radi/ili doktorske disertacije, objavljivanje stručnih i naučnih radova u časopisima i zbornicima, položen specijalističkii/ili supspecijalistički ispit boduje nadležna komora.

Takođe podsjećamo da odredbom člana 5. Zakona o zdravstvenim komorama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 35/03) propisana je djelatnost Komore,  s tim, da istim  nije propisana nadležnost  komore za kontinuiranu edukaciju.

Komora u skladu sa navedenim zakonom, usmjerena je na: „izdavanje uvjerenja (licence) za obavljanje profesionalne djelatnosti; i “provjeravanje znanja i kompetentnosti članova da se bave svojom profesijom“.

Poštovana narodna poslanice Sonja Karadžić Jovičević nadam se da su gore navedene informacije dovoljne da pokažu da proces organizovanja kontinuirane medicinske edukacije nije dodatno iskomplikovan donošenjem Pravilnik o sprovođenju kontinuirane edukacije, da se ne čeka na certifikate četiri do šest mjeseci i da se ne otežava zdravstvenim radnicima sakupljanje bodova potrebnih za obnovu licence.

 

Naprotiv, upotpunjena je predviđena zakonska regulativa za provođenje kontinuirane edukacije, podignut je kvalitet edukacije na viši nivo, dat značaj kontinuiranoj edukaciji te omogućeno organizovanje od strane zdravstvenih ustanova, visokoškolskih ustanova zdravstvene struke i udruženje iz oblasti zdravstva koji su najkompetentniji i najodgovorniji za kontinuiranu edukaciju.

 

Potrebno je pomenuti da je prekunuta i dugogodišnja praksa zdravstvenih komora koje su organizovale kontinuiranu edukaciju iako je ta aktivnost na izvjestan način bila u sukobu sa njihovom glavnom zakonskom ulogom (licenciranje), “provjeravanje znanja i kompetentnosti članova da se bave svojom profesijom“.

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                                                          M I N I S T A R

  1. Naslovu                                            
  2. a/a                                                                                                                  Dragan Bogdanić, dr med.             

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017
Saziv: 
9