Narodni poslanik Simuna Žakula Ministarstvu finansija; Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Simuna Žakula, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Šesnaestoj sjednici održanoj 8. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Kada će biti isplaćena i zašto kasni tuđa njega i pomoć, te sredstva za prava na izjednačavanje mogućnosti?

ODGOVOR:

Broj:11/05-012-122/17

Datum:22.02.2017. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se-

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dostavljamo odgovor na poslaničko pitanje  narodnog poslanika Simune Žakula, a koje glasi: “Kada će biti isplaćena i zašto kasni tuđa njega i pomoć, te sredstva za prava na izjednačavanje mogućnosti?“

               Zakonom o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12 i 90/16) propisano je da se u Budžetu Republike obezbjeđuju sredstva za sufinansiranje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, kao i za zdravstveno osiguranje korisnika navedenih prava, i to u visini od 50% od iznosa koji je priznat rješenjem centra za socijalni rad, odnosno, službe socijalne zaštite. Takođe, u Budžetu Republike se obezbjeđuju sredstva za finansiranje prava na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju.   

              U toku 2016. godine je dolazilo do kašnjenja u isplati navedenih prava, iz razloga što u budžetu Republike u dato vrijeme nisu bila ostvarena planirana sredstva u potrebnom iznosu, te iz razloga što planirana sredstva nisu bila dovoljna za izmirenje obaveza po ovom osnovu.

               Isplata sredstava za finansiranje prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica je izvršena u prvoj polovini februara 2017. godine za mjesec decembar 2016. godine, s tim da je isplata sredstava za januar 2017. godine izvršena 22.02.2017.godine.

               Poslednja isplata sredstava za finansiranje prava na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju je izvršena u septembru za prvih osam mjeseci 2016. godine.

                Ukupan iznos potrebnih sredstava za isplatu prava za 2016. godinu je bio 21.475.166,76KM. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je  prilikom izrade Dokumenta okvirnog budžeta za periode 2015-2017,  2016-2018 i 2017-2019 podnosilo zahtjeve Ministarstvu finansija za poziciju Transfera jedinicama lokalne samouprave u skladu sa realnim potrebama -okvirno 24 miliona KM.  

               Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite će u 2017. godini vršiti isplatu sredstava za finansiranje prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i prava na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, u saradnji sa Ministarstvom finansija.

 

               S poštovanjem,

 

                                                                                                                           M I N I S T A R

                                                                                                               Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

 

08.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9