Narodni poslanik Novak Motika Ministarstvu trgovine i turizma

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Novak Motika, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU TRGOVINE I TURIZMA

Može li imovina Robnih rezervi  Republike Srpske preći u vlasništvo BiH, obzirom da je u ovo javno preduzeće  uveden stečaj?

Molim odgovor u pismenoj formi.

ODGOVOR:

Broj: 14-08/1-011-376/17

Dana: 15.08.2017. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Na osnovu Vašeg akta zaprimljenog u Ministarstvu trgovine i turizma dana 25.07.2017. godine i postavljenog poslaničkog pitanja od strane narodnog poslanika Novaka Motike iz Kluba poslanika SDS-SRS RS na Dvadesetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18., 19. i 20. jula 2017. godine a koje glasi: ,,Može li imovina Robnih rezervi Republike Srpske preći u vlasništvo BiH, obzirom da je u ovo javno preduzeće uveden stečaj?“ a na osnovu informacija kojima raspolažemo, dostavljamo sljedeći:

ODGOVOR

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci od 12.07.2017. godine nad  JP ,,Robne rezerve Republike Srpske,, a.d. Banja Luka uveden je stečajni postupak te je isto prestalo sa funkcionisanjem.

Zakon o interventnim nabavkama je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na svojoj redovnoj 20. sjednici od 18. jula i isti je objavljen u  Službenom glasniku Republike Srpske broj 74/17. Ovaj zakon je stupio na snagu i primjenjuje se od 15.08.2017.godine i istim je stavljen van snage Zakon o robnim rezervama ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 109/11).

Što se tiče imovine JP ,,Robne rezerve Republike Srpske,, a.d. Banja Luka, u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 16/16), potraživanja povjerilaca će se namirivati shodno odredbama ovog zakona.

 

 

Dostavljeno:                                                                               M I N I S T A R                                                                                 

1. Naslovu                                                                   

2. a/a                                                                                    Dr Predrag Gluhaković

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9