Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 16. aprila 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU

Molim Vas da mi odgovorite na sledeće pitanje:

  • Koliko su iznosile strane direktne investicije (ili strana ulaganja kako se nazivaju u Strategiji za podsticanje stranih ulaganja od 2016-2020. godine) u Republiku Srpsku od 2015. godine zaključno sa 2018. godinom?

Molim Vas da mi iznose stranih direktnih investicija (odnosno stranih ulaganja) razvrstate po godinama, pojedinačno za 2015. godinu, za 2016. godinu, za 2017. godinu i za 2018. godinu i da iznose izrazite u milionima KM.

ODGOVOR:

Broj: 17.02.012-938-1/19

Datum: 25.04.2019. godine

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika/Poslanička grupa PDP, postavila je 16. aprila 2019. godine između dvije sjednice sljedeće poslaničko pitanje:

  1. Koliko su iznosile strane direktne investicije (ili strana ulaganja kako se nazivaju u Strategiji za podsticanje  stranih ulaganja od 2016-2020. godine) u Republiku Srpsku od 2015. godine zaključno sa 2018. godinom?

 

Podatke je potrebno razvrstati po godinama, pojedinačno za 2015. godinu, za 2016. godinu, za 2017. godinu i za 2018. godinu i iznose izraziti u milionima KM.

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 123/18), članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11; 34/17), kao i članom 31. i članom 135. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18),  dajemo sljedeći

O D G O V O R

Stupanjem na snagu Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju je prestalo da radi, a poslove je preuzelo Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Tada je Resor za ekonomsku saradnju iz dotadašnjeg Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju prešao u nadležnost Ministarstva privrede i preduzetništva, te Vas ovom prilikom obavještavamo da se za odgovor na poslaničko pitanje obratite nadležnom Ministarstvu privrede i preduzetništva.

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                      M I N I S TA R

2 h Naslovu;                                                                                                       

1 h a/a                                                                  Zlatan Klokić

 

 

 

 

 

 

16.04.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10