Narodni poslanik Gordana Vidović Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, postavila je na Sedmoj sjednici održanoj 22. oktobra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ,

VISOKO OBRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

Moje pitanje je upućeno  Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, ali mislim da je pitanje upućeno svima i cijeloj Vladi, a prije svega i članu Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, u vezi akreditacije visokoškolskih ustanova: dokle se stiglo,  šta se uradilo? – jer imamo ozbiljan problem sa obrazovanjem.

Trenutno na dva javna univerziteta: u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, prema zvaničnoj stranici, 35.000 studenata, njihove diplome se dovode u pitanje i, prije svega, i kredibilitet i Republike Srpske i ovih ustanova u kojima se završavaju fakulteti. Ukoliko se ne akredituju, neće moći otići u inostranstvo.

ODGOVOR:
Broj:19.040/011-498/19

Datum: 30.10.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

 

             Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, na Sedmoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 22, 23. i 24. oktobra 2019. godine postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Moje pitanje je upućeno Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, ali mislim da je pitanje upućeno svima i cijeloj Vladi, a prije svega i članu Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, u vezi akreditacije visokoškolskih ustanova: dokle se stiglo, šta se uradilo? – jer imamo ozbiljan problem sa obrazovanjem.

 

Trenutno je na dva javna univerziteta: u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, prema zvaničnoj stranici, 35.000 studenata, njihove diplome se dovode u pitanje i, prije svega, i kredibilitet i Republike Srpske i ovih ustanova u kojima se završavaju fakulteti. Ukoliko se ne akredituju, neće moći otići u inostranstvo.“.

 

             U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo  s lj e d e ć i

 

O D G O V O R

 

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je aktom broj 19.040/011-481/19 od 29.10.2019. godine dalo odgovor na poslaničko pitanje koje je postavila narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, na nastavku Šeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanom 7-10. oktobra 2019. godine, a koje je glasilo:

„Dokle se došlo sa procesom akreditacije univerziteta u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH?“.  Ipak, u nastavku odgovora ponovićemo rečeno.

                Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je uputilo dana 24.10.2019. godine upit Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, kojim je traženo izjašnjenje u vezi sa poslaničkim pitanjem.

U odgovoru Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske je navedeno da su Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu i prijavljeni studijski programi oba univerziteta akreditovani pravosnažnim Rješenjem o akreditaciji broj: 01/1.4.92-7/18 od 26.03.2019. godine i pravosnažnim Rješenjem o akreditaciji broj: 01/1.3.66-6/18 od 26.03.2019. godine, izdatim od strane JU Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Dalje je navedeno da su navedena Rješenja o akreditaciji evidentirana u Registru visokoškolskih ustanova koji se vodi u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Centru za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP Mostar).

I pored pravosnažnih rješenja o akreditaciji ove dvije visokoškolske ustanove i studijski programi još uvijek nisu upisani u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova na BiH nivou, koji vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Upis u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova opstruiše direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta suprotno Okvirnom zakonu i drugim propisima u oblasti akreditacije. 

Zbog niza nezakonitih radnji u postupku imenovanja komisija stručnjaka, izdavanja preporuka o akreditaciji i evidentiranja rješenja o akreditaciji u državni registar na nivou BiH, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske su podnijeli krivičnu prijavu protiv direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Envera Halilovića. Posebno naglašavamo da direktor Halilović ispunjava uslove za odlazak u penziju (godine starosti i godine staža osiguranja), ali institucije BiH  nisu ništa preduzele po tom pitanju.

 

                                                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                          

                                                                                                                        mr Srđan Rajčević

 

 

 

 

 

 

22.10.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10