Narodni poslanik Dragan Ristić Ministarstvu trgovine i turizma, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Ristić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je 27. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA

               Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme dana 7.11.2016. godine raspisala je Odglas za javno nadmetanje (prodaja motornih vozila i sekundarnih sirovina) broj: 1/7-185-2/16.

               Kolika je ukupna masa prodate furde na lokaciji Bileća LOT 1?

               Da li je na LOT-u 2, na osnovu raspisanog Oglasa, nakon odustajanja prva dva najbolje rangirana ponuđača, oglašavač mogao sklopiti ugovor sa trećim ponuđačem?

ODGOVOR:

Broj: 14-05-011-4/17

Datum: 17.01. .2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Dragan Ristić između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 27. decembra 2016. godine,  postavio je sledeće poslaničko pitanje:

Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme dana 07.11.2016. godine raspisala je Oglas za javno nadmetanje (prodaja motornih vozila i sekundarnih sirovina) broj: 1/7-185-2/16

Kolika je ukupna masa prodate furde na lokaciji Bileća LOT 1?

Da li je na LOT-u 2, na osnovu raspisanog Oglasa, nakon odustajanja prva dva najbolje rangirana ponuđača, oglašavač mogao sklopiti ugovor sa trećim ponuđačem?“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11), u prilogu dopisa dostavljamo sledeći odgovor.

S poštovanjem,

 MINISTAR

Dr Predrag Gluhaković

Dostaviti:

1. Imenovanom,                                                                

2. a/a.   

 

PRILOG ODGOVORU:

Broj: 1/7-005-3-2/17

Datum: 16.01.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA

Predmet: Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje, dostavlja se

               Poštovani,

               Dana 04.01.2017. godine, proslijedili ste ovoj Direkciji na očitovanje akt Generalnog sekretarijata Vlade Republike br. 04.2-011-519/16 od 30.12.2016. godine sa prilozima, kojim je Ministarstvu trgovine i turizma dostavljeno poslaničko pitanje narodnog poslanika Dragana Ristića, člana kluba poslanika SDS-SRS RS, postavljeno između dvije sjednice Narodne skupštine, a koje se odnosi na aktivnosti ove Direkcije po Oglasu za javno nadmetanje broj 1/7-185-2/16 od 07.11.2016. godine. 

Dostavljeno poslaničko pitanje glasi:

„Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme dana 07.11.2016. godine raspisala je Oglas za javno nadmetanje (prodaja motornih vozila i sekundarnih sirovina) broj: 1/7-185-2/16

Kolika je ukupna masa prodate furde na lokaciji Bileća LOT 1?

Da li je na LOT-u 2, na osnovu raspisanog Oglasa, nakon odustajanja prva dva najbolje rangirana ponuđača, oglašavač mogao sklopiti ugovor sa trećim ponuđačem?“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), predlažemo sljedeći odgovor:

- Ukupna masa prodate furde po LOT-u 1 Bileća iznosila je 651.060 kilograma prema konačnom obračunu od 26.12.2016. godine.

- Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme je shodno odredbama Oglasa koji je usklađen sa pozitivnim pravnim propisima i ustaljenom praksom Direkcije sačinila rang listu ponuđača koju su, kada je u pitanju predmetni lot, činila četiri kvalifikovana ponuđača čije su ponude bile više od početne cijene i koji su ispunili druge uslove iz Oglasa.

Tačkom 7. Oglasa, kao kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, definisana je visina ponude po pojedinačnom LOT-u. Istom tačkom je predviđeno da će u slučaju da izabrani ponuđač odustane od svoje ponude, direktor Republičke direkcije za promet naoružanja i vojne opreme predmet prodaje ponuditi drugom po redu ponuđaču. Ovdje je namjera Oglašavača bila da se u slučaju odustanka prvorangiranog ponuđača, predmet prodaje ponudi neposredno nižerangiranom kvalifikovanom ponuđaču u skladu sa rang listom, te se formulacija „drugom po redu ponuđaču“ treba na taj način tumačiti. Ističemo da Oglasom nije definisano da će Oglas biti poništen u slučaju da i drugorangirani ponuđač odustane od svoje ponude, a na šta navodi smisao postavljenog poslaničkog pitanja.  

Shodno tome, ova Direkcija je zaključila ugovor o kupoprodaji sa trećerangiranim ponuđačem, u skladu sa uslovima Oglasa o javnom nadmetanju, a u cilju izbjegavanja negativnih materijalno-finansijskih posljedica po Vladu Republike Srpske u čije ime Republička direkcija vrši prodaju predmetnih sredstava.

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                                                    DIREKTOR

1. Naslovu,

2. Arhivu.                                                                                                                     Dragan Kapetina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9