Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je na Drugoj sjednici održanoj 10. februara 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

-Ministarstvo finansija

1. Dostavite nam stanje ukupnog duga RS sa 01.02.2015. god.

2. Dostavite nam strukturu servisa spoljnog duga planiranog u Budžetu za 2015. god. sa aspekta perioda nastanka: stari dug nastao do 1992, novi dug 1996-2006, novi dug 2007-2015.

ODGOVOR:

Broj: 06.08/012-358-2/15

Datum: 02.03.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09.10. i 11. februara 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„1. Dostavite nam stanje ukupnog duga RS sa 01.02.2015. godine; 2. Dostavite nam strukturu servisa spoljnog duga planiranog u budžetu za 2015. godinu sa aspekta perioda nastanka: stari dug nastao do 1992. godine, novi dug 1996-2006, novi dug 2007-2015. godine.“   

ODGOVOR

Stanje ukupnog duga Republike Srpske prema posljednjim raspoloživim podacima, na dan 31.12.2014. godine (preliminarni podaci), iznosi 5.055,24 mil. KM, dok stanje javnog duga iznosi 4.090,57 mil. KM.

U skladu sa članom 1. Zakona o dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 54/14), dug Republike Srpske nastao po osnovu zaduženja za finansiranje sanacije štete iz Jedinstvenog registra šteta, propisanog u Zakonu o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske, izuzima se iz ograničenja koja su propisana za ukupan i javni dug Republike Srpske. Imajući u vidu pomenutu odredbu Zakona i stanje duga na dan 31.12.2014. godine, ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 4.955,58 mil. KM i čini 57,57% BDP-a, dok javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 3.990,90 mil. KM i čini 46,36% BDP-a.

U budžetu Republike Srpske za 2015. godinu planiran je servis spoljnog duga u ukupnom iznosu od 208,53 mil. KM, koji posmatrano sa aspekta perioda nastanka ima sljedeću strukturu:

57,44 mil. KM (27,54%) odnosi se na dug nastao prije 1992. godine (tzv.“stari dug“),

72,77 mil. KM (34,90%) odnosi se na dug nastao u periodu 1996-2006. godine 

78,32 mil. KM (37,56%) odnosi na dug  nastao u periodu 2007-2015. godine.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                                            dr Zoran Tegeltija    

 

 

 

 

 

 

10.02.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9