Klub poslanika SDS-SRS RS Republičkom pedagoškom zavodu, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 28. januara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

REPUBLIČKI PEDAGOŠKI ZAVOD REPUBLIKE SRPSKE

               Prema našim saznanjima, u JU Srednjoškolski centar ''Jovan Dučić'' u Tesliću se u prvom polugodištu ove školske godine izvodila neverifikovana nastava iz sljedećih predmeta: biologija, hemija, fizika i praktična nastava u četverogodišnjim razredima. Bez obzira na neverifikovanost predmetnih profesora, učenicima su zaključene ocjene iz ovih predmeta, prema uputstvu direktora Škole. Tražimo da izvršite kontrolu zaključenih ocjena iz navedenih predmeta u svim odjeljenjima (nije nam poznato tačno u kojim odjeljenjima je bila neverifikovana nastava, ali nam je poznato iz kojih predmeta) i utvrdite da li je zaključivanje ocjena na kraju prvog polugodišta urađeno u skladu sa zakonom za navedene predmete, i ukoliko nije, ko je odgovoran i koje mjere prema odgovornim preduzima Pedagoški zavod i nadležno Ministarstvo.

ODGOVOR:

Broj: 07/2.01/032-614-67/16

Datum: 18.02.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavalja se

                     (veza dopis broj: 02/2-2379-6/16 od 28.01.2016. godine)

Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske se obratio Republičkom pedagoškom zavodu dopisom broj: 02/2-2379-6/16 od 28.01.2016. godine, u kome traži odgovor na postavljeno poslaničko pitanje Kluba poslanika SDS-SRS Republike Srpske.

Poslaničko pitanje se odnosi na organizaciju nastave i zaključivanje ocjena u Srednjoj školi ''Jovan Dučić'' u Tesliću.

Postupajući u skladu sa navodima iz podneska inspektori-prosvjetni savjetnici Republičkog pedagoškog zavoda su 09.02.2016. godine izvršili uvid u Srednjoškolskom centru ''Jovan Dučić'' Teslić i utvrdili sljedeće:

  1. Stručna zastupljenost nastave

U dopisu je navedeno da je nestručno zastupljena nastava iz nastavnih predmeta: biologija, fizika, hemija i praktična nastava.

Na osnovu uvida u Godišnji program rada škole za školsku 2015/16 godinu, personalne dosijee i rješenja o 40-časovnoj radnoj nedjelji nastavnika koji realizuju, ili su realizovali, nastavu iz navedenih predmeta u školskoj 2015/16 godini, utvrđeno je sljedeće:

Nastava biologije

U prvom polugodištu nastavu biologije su realizovala dva verifikovana i dva neverifikovana nastavnika.

Od početka školske 2015/16. godine do 04.11.2015. godine sve časove redovne nastave biologije (30 časova) su realizovala dva verifikovana nastavnika.

Po odlasku jedne nastavnice na porodiljsko odsustvo, u periodu od 04.11. do 16.12.2015. godine, 8 časova nastave biologije je realizovao diplomirani inženjer prehrambene tehnologije. Dotičnom nastavniku prestaje radni odnos 16.12.2015. godine (Sporazum o prestanku radnog odnosa, broj: 1831/15).

Od 18.12.2015. godine, 8 časova nastave biologije je realizovao apsolvent Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci, odsjek z abiologiju. Sa dotičnim natsavnikom sklopljen je Ugovor o radu na određeno vrijeme, do okončanja konkursne procedure po raspisanom javnom konkursu za prijem radnika, a najkasnije do 15.02.2016. godine (Ugovor broj: 1876/15 od 25.12.2015. godine). Ovom nastavniku je prestao radni odnos 24.01.2016. godine (Rješenje o prestanku ugovora o radu broj: 107/16 od 29.01.2016. godine).

U skladu sa gore navedenim evidentno je da je 8 časova nastave biologije, koju su realizovala dva neverifikovana nastavnika u periodu od 04.11. do 31.12.2015. godine, nestručno zastupljena. Preostala 22 časa biologije u prvom polugodištu su stručno zastupljena, nastavu je realizovao verifikovani nastavnik.

Od početka drugog polugodišta školske 2015/16. godine, svih 30 časova nastave biologije je stručno zastupljeno.

Nastava fizike

U prvom polugodištu nastavu fizike su realizovala dva verifikovana i dva neverifikovana nastavnika.

Od početka školske 2015/16. godine do 28.09.2015. godine, sve časove redovne nastave fizike (31 čas) su realizovala dva verifikovana nastavnika. Jedan nastavnik, profesor fizike i elektrotehnike, je realizovao 27 časova nastave fizike (Rješenje o 40-časovnoj radnoj nedjelji, broj: 1377-21/15 od 28.09.2015. godine) u periodu od 01.09.2015. godine do odlaska u penziju (30.09.2015. godine). Drugi nastavnik, profesor fizike sa tehničkim obrazovanjem je angažovan na radnom mjestu nastavnika fizike (4 časa nedjeljno), u periodu od 01.09.2015. godine do 30.6.2016. godine (Ugovor o dopunskom radu broj: 106/16 od 15.09.2015. godine i Rješenje o 40-časovnoj radnoj nedjelji broj: 1377-60/15).

U periodu od 06.10. do 31.12.2015. godine, 27 časova nastave fizike je bilo nestručno zastupljeno. Nastavu su realizovala dva neverifikovana nastavnika. Jedan nastavnik, diplomirani inženjer saobraćaja, Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme broj: 1507/15 od 09.10.2015. godine je raspoređen na poslove nastavnika fizike (15 časova nedjeljno) u periodu od 06.10.2015. godine do kraja nastavne godine, odnosno do 30.06.2016. godine.

Ovom nastavniku je prekinut radni odnos 24.01.2016. godine (Sporazum o prestanku radnog odnosa broj: 1905/15 od 30.12.2015. godine). Sa istim nastavnikom je ponovo zasnovan radni odnos 25.01.2016. godine (novi Ugovor o radu na određeno vrijeme broj: 104/16 od 29.01.2016. godine) na 17 časova (Rješenje o četrdesetčasovnoj radnoj nedjelji broj: 115/16 od 01.02.2016. godine).

Drugi nastavnik, takođe diplomirani inženjer saobraćaja, 06.10.2015. godine je primljen na radno mjesto nastavnika fizike na 12 časova nedjeljno (Rješenje o četrdesetčasovnoj radnoj nedjelji broj: 1377-62/15 od 28.09.2015. godine), na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine, odnosno do 30.06.2016. godine (Ugovor o radu broj: 1506/15 od 09.10.2015. godine). Međutim, ovom nastavniku je prekinut radni odnos Sporazumom o prestanku radnog odnosa (broj: 1904/15 od 30.12.2015. godine).

U drugom polugodištu 4 časa nastave fizike i dalje izvodi verifikovani nastavnik, a 27 časova izvode dva neverifikovana nastavnika. Kao i u prvom polugodištu, 17 časova nastave fizike i dalje realizuje isti nastavnik koji je neverifikovan. Ostalih 10 časova, od 25.01.2016. godine do kraja školske godine, realizuje drugi nastavnik, diplomirani profesor matematike i fizike (180 ECTS bodova), koji je stekao akademsko zvanje na Pedagoškom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčko Distriktu 2015. godine (Ugovor o radu na određeno vrijeme broj: 105/16 od 29.01.2016. godine i Rješenje o četrdesetčasovnoj radnoj nedjelji broj: 114/16 od 01.02.2016. godine).

U skladu sa gore navedenim evidentno je da u prvom polugodištu u periodu od 06.10. do 31.12.2015. godine, 27 časova nastave fizike je bilo nestručno zastupljeno. U drugom polugodištu, od 25.01.2016. godine, takođe 27 časova nastave fizike je nestručno zastupljeno, a 4 časa je stručno zastupljeno (kao i u prvom polugodištu) i realizuje ih isti nastavnik koji je verifikovan.

Nastava hemije

Nastavu hemije realizuju dva verifikovana nastavnika koji su u Srednjoškolskom centru ''Jovan Dučić'' zaposleni na neodređeno radno vrijeme.

Jedan nastavnik, profesor hemije, je stekla zvanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 1978. godine. Stručni ispit za samostalni vaspitno-obrazovni rad je položila 1979. godine. Prema Rješenju o četrdesetčasovnoj radnoj nedjelji (broj: 1377-41/15 od 28.09.2015. godine) raspoređena je na radno mjesto nastavnika hemije (20 časova nedjeljno).

I drugi nastavnik ima zvanje profesor hemije, koje je stekao na Prirodno-matematičkom fauktetu u Baljaluci 2006. godine. Stručni ispit za samostalni vaspitno-obrazovni rad je položio 2008. godine. Prema Rješenju o četrdesetčasovnoj radnoj nedjelji (broj: 1377-42/15 od 28.09.2015. godine) raspoređena je na radno mjesto nastavnika hemije (10 časova nedjeljno).

U skladu sa navedenim evidentno je da cjelokupnu nastavu hemije realizuju dva verifikovana nastavnika, što znači da su svi časovi nastave hemije stručno zastupljeni.

Praktična nastava

Praktična nastava je za jedan broj učenika organizovana u školi a za jedan broj učenika kod poslodavaca. Praktičnu nastavu za ekonomske tehničare, trgovačke tehničare i tekstilne tehničare realizuju nastavnici odgovarajuće stručne spreme. Praktičnu nastavu za kulinarske tehničare u prvom razredu realizuje nastavnik koji ima 22 godine radnog staža u školi u struci ugostiteljstvo i turizam. Rješenjem o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme, broj 301/96 od 24.04.1996. godine, nastavnik je raspoređen na poslove profesora predmeta poznavanje robe za oblast turizam i ugostiteljstvo, a Ugovorom o radu na neodređeno radno vrijeme broj 1393/2001 od 29.10.2001. godine, nastavnik je raspoređen na poslove profesora stručno teorijske nastave. Praktičnu nastavu za ugostiteljstvo-kulinarskog tehničara (moduli za konobarsku praksu) realizuje nastavnik koji ima 22 godine radnog staža u struci ugostiteljstvo i turizam. Rješenjem o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme, broj 301/96 od 24.04.1996. godine, nastavnik je raspoređen na poslove nastavnika usluživanja sa praktičnom nastavom ugostiteljske struke, a Ugovorom o radu na neodređeno radno vrijeme broj: 1393/2001 od 29.10.2001. godine, nastavnik je raspoređen na poslove profesora stručno teorijske nastave ugostiteljstva.

Realizaciju praktične nastave kod poslodavca prati i koordinira koordinator praktične nastave. Sa poslodavcima su potpisani ugovori u kojima su navedene obaveze poslodavaca i škole. Koordinator praktične nastave je angažovan u skladu sa članom 5. stav d) Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Prilikom utvrđivanja stručne zastupljenosti nastave u Srednjoškolskom centru ''Jovan Dučić'' Teslić, Republički pedagoški zavod se nije bavio pitanjima iz radnih odnosa jer to nije u njegovoj nadležnosti.

       2) Zaključivanje ocjena

Član 58. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) definiše da se uspjeh redovnih učenika prati i ocjenjuje tokom nastave. Stav 4. definiše da zaključnu ocjenu za svaki predmet nastavnik predlaže javno u odjeljenju na kraju polugodišta i školske godine, na osnovu praćenja i ocjenjivanja tokom polugodišta, odnosno školske godine. Stav 7. definiše da zaključne ocjene iz predmeta, na prijedlog predmetnih nastavnika, utvrđuje odjeljenjsko vijeće, a verifikuje nastavničko vijeće. Član 18. stav 3. Pravilnika o ocjenjivanju učenika u nastavi i polaganju ispita u srednjoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 73/13) definiše da ''Zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet na kraju polugodišta i na kraju školske godine predlaže nastavnik koji je izvodio nastavu''.

Uvidom u djeljenske knjige za školsku 2015/16. godinu, a u skladu sa gore navedenim, utvrđeno je da su ocjene iz biologije, fizike, hemije i praktične nastave uredno evidentirane u predviđene rubrike i da su ocjene na kraju prvog polugodišta školske 2015/16. godine zaključene u skladu sa  Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o ocjenjivanju učenika u nastavi i polaganju ispita u srednjoj školi. To je utvrđeno na osnovu u uvida u zapisnike odjeljenskih vijeća u kojima je evidentirano da su odjeljenjska vijeća, na prijedlog predmetnih nastanika, utvrdila predložene zaključne ocjene u skladu sa važećim Zakonom i Pravilnikom.

Nastavničko vijeće je na sjednici koja je održana 05.01.2016. godine verifikovalo sve ocjene koje su utvrđene od strane odjeljenjskih vijeća za prvo polugodište školske 2015/16. godine u Srednjoškolskom centru ''Jovan Dučić'' Teslić.

U vezi sa nestručno zastupljenom nastavom treba imati u vidu i sljedeće zakonske odredbe:

Član 63. stav 2. tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) definiše da razredni ispit polaže ''redovan učenik iz predmeta iz kojih nije organizovana nastava najmanje jednu trećinu ukupnog godišnjeg fonda časova nastave, kao i iz predmeta čiju nastavu izvodi neverifikovano lice''.

Član 40. stav 1. Pravilnika o ocjenjivanju učenika u nastavi i polaganju ispita u srednjoj školi definiše da ''Razredni ispit polaže učenik u skladu sa odredbama Zakona''. Član 41. stav 1. istog Pravilnika definiše da razredni ispit iz člana 40. stav 1. se polaže u junskom i avgustovskom roku. U skladu sa navedenim, rukovodstvo škole će organizovati polaganje razrednih ispita za učenika iz predmeta za koje nije organizovana verifikovana nastava, u junskom i avgustovskom roku školske 2016/16. godine.

S poštovanjem,

 

                                                                  Direktor

                                                            Dr Predrag Damjanović

Dostavljeno:

  1. naslovu
  2. a/a

 

 

 

28.01.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9