Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 21. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Šta će Ministarstvo uprave i lokalne samouprave preduzeti sa slučajem odbornika SO Čelinac, Dubravac Željko, kome je Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske utvrdila sukob interesa i izdala Rješenje o oduzimanju mandata i zabrani kandidovanje na javnu funkciju u naredne četiri godine, na koje je Centralna izborna komisija BiH odgovorila da ne može postupati, jer ne postoji zakonski osnov u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske da CIK postupa po Rješenju Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. Ukoliko se imenovanom odborniku ne oduzme mandat postavlja se pitanje svrsishodnosti Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske jer rješenja koja izdaje ova komisije nemaju zakonski osnov za utvrđivanje prestanka mandata licima kojima ovaj organ utvrdi postojanje sukoba interesa.

ODGOVOR:

Broj:10.2-011-106/15

Datum: 11.05.2015. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se   

Klub poslanika SDS – SRS RS, na 3. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21.04.2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 „Šta će Ministarstvo uprave i lokalne samouprave preduzeti sa slučajem odbornika SO Čelinac, Dubravac Željko, kome je Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske utvrdila sukob interesa i izdala Rješenje o oduzimanju mandata i zabrani kandidovanja na javnu funkciju naredne četiri godine, na koje je Centralna izborna komisija BiH odgovorila da ne može postupati, jer ne postoji zakonski osnov u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske da CIK postupa po Rješenju Republičke komisije za utvrživanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. Ukoliko se imenovanom odborniku ne oduzme mandat postavlja se pitanje svrsishodnosti Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, jer rješenja koja izdaje ova komisja nemaju zakonski osnov za utvrđivanje prestanka mandata licima kojima ovaj organ utvrdi postojanje sukoba interesa.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U okviru nadležnosti Ministarstva uprave i lokalne samouprave je i predlaganje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 73/08 i 52/14), ali ovo ministarstvo nema ovlaštenje da  vrši nadzor nad njegovom primjenom, niti može na drugi način uticati na postupanje nadležnih organa u vezi sa primjenom ovog zakona.

Članom 20. navedenog zakona propisano je da ukoliko izabrani predstavnik, nosilac izvršne vlasti ili savjetnik odbije da riješi sukob interesa u roku od 30 dana od dana dostavljanja konačnog rješenja o utvrđivanju sukoba interesa, smatra se nepodobnim za kandidovanje na bilo koju neposredno ili posredno izabranu funkciju, u periodu od četiri godine nakon donošenja konačnog rješenja.

Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, koji je razmatran u Narodnoj skupštini Republike Srpske 13. decembra 2013. godine, između ostalog, predložena i izmjena naprijed navedenog člana, u smislu preciziranja date odredbe, na način da, nakon utvrđivanja postojanja sukoba interesa, u postupku koji provodi Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, nadležni organ izriče mjeru nepodobnosti za kandidovanje, kao i da izvještaj o utvrđivanju sukoba interesa Komisija dostavlja sredstvima javnog informisanja, radi objavljivanja.

Takođe, Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2015. godinu, u trećem kvartalu, predviđeno je donošenje novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, kojim će, između ostalog biti regulisana nadležnost Komisije za utvrđivanje sukoba interesa, mjere i postupak izricanja mjera, kao i sankcije za izabrane predstavnike, nosioce izvršne vlasti i savjetnike za koje se utvrdi da su u sukobu interesa.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                             Lejla Rešić

 

 

21.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9