Klub poslanika PDP Vladi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice 25. januara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

               Radi upoznavanja javnosti, potrebno je da nam dostavite sljedeće:

  • Ugovor o privatizaciji Robne kuće ''Boska'', da li je isti ispoštovan, tj. da li su predviđena sredstva uplaćena u budžet RS i da li je obaveze prema radnicima izmirio investitor ili Vlada RS?
  • Informaciju o kupovini obveznica IRB (po izručitoj odluci Skupštine akcionara IRB-a, kojom predsjedava predsjednik Vlade RS, iako je bila višestruko upozoravana da se radi o rizičnom plasmanu) i stanju sa isplatama istih na dan 31.12.2015. godine i da li je bilo promjena po osnovu ugovora o kupovini obveznica?

ODGOVOR:

Broj: 14-01-06/1-199/16

Datum: 01.03.2016.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika PDP između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 25.01.2016. godine postavili su sljedeće pitanje:

''Ugovor o privatizaciji Robne kuće ''Boska'', da li je isti ispoštovan, tj. da li su predviđena sredstva uplaćena u budžet Republike Srpske i da li je obaveza prema radnicima izmirio investitor ili Vlada Republike Srpske''?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 31/11 ) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, Ugovor o prodaji akcija državnog kapitala u RK  ''Boska'' a.d. Banja Luka predstavlja saglasnost volja dvije ugovoren strane, Vlade Republike Srpske  i Konzorciju pravnih lica koga čine ''Zekstra grupa-Zekstra'' d.o.o. Beograd i ''Delta real estate'' d.o.o. Beograd. U skladu sa gore pomenutim zakonom, Ugovor sadrži odredbe o povjerljivosti podataka u smislu zaštite poslovnih tajni i poslovnih planova i strategija poslovanja. Ugovorne strane su se saglasile da će svaka od ugovornih strana sadržaj Ugovora i sve informacije u vezi pregovora tretirati kao povjerljive, te ih neće objavljivati trećoj strani i iste se ne mogu objavljivati bez prethodne saglasnosti druge ugovorne strane. Po zahtjevima za dostavu kopije Ugovora trećim licima, Konzorcijum je zatražio od Vlade Republike Srpske da zaštiti njihove poslovne interese tako što će odbiti zahtjeve za dostavu Ugovora svim trećim licima. Svoj zahtjev Konzorcijum temelji na odredbama Ugovora koji govore o povjerljivosti podataka.

Akcije državnog kapitala u strukturi ukupnog kapitala društva RK ''Boska'' a.d. Banja Luka iznosile su 58,52% i Odlukom Vlade Republike Srpske bro:j 04/1-012-703/08 od 20.03.2008. godine,na koju je dala saglasnost Narodna skupština Republike Srpske, iste su prodane gore navedenom Konzorcijumu. Ugovorom je precizirana obaveza kupca da za akcije državnog kapitala plati 3.000.000, 00 EUR, što je 26.05.2009. godine i učinjeno, te su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 EUR uplaćena na račun sredstava privatizacije državnog kapitala u ''Novoj banci'' a.d. Banja Luka, nakon čega je izvršen prenos vlasništva nad akcijama državnog kapitala.

Ugovorom o pozajmici zaključenim 03.07.2009. godine, između Vlade Republike Srpske i Konzorcijuma, Ministarstvo je preuzelo obavezu da će na žiro račun Sindikalnoj organizaciji RK ''Boska'' na ime jednokratne pomoći uplatiti iznos od 495.189,50 KM, a da Konzorcijum pozajmljeni iznos vrati u roku od 60 dana.

Kako sredstva nisu vraćena prema preuzetim rokovima, Ministarstvo je putem Pravobanilaštva Republike Srpske pokrenulo 24.03.2011. godine tužbu protiv tuženih ''Zekstra grupa-Zekstra'' d.o.o. Beograd i ''Delta real estate'' d.o.o. Beograd za isplatu duga.

                S poštovanjem.                                                                                                 MINISTAR

                                                                                                                            Dr Predrag Gluhaković

 

 

25.01.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9