Klub poslanika PDP Ministarstvu finansija, Poreska uprava Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je na Devetoj sjednici održanoj 18. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA, PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE

                  Dostaviti zapisnike Poreske uprave o kontroli preduzeća ''Birač'' Zvornik za period 2004-2006. godina.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-407-2/17

Datum: 09.10.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika PDP je na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Dostaviti zapisnike Poreske uprave o kontroli preduzeća „Birač“ Zvornik za period 2004-2006- godina“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Povodom ovog pitanja kontaktirali smo Poresku upravu Republike Srpske, kao resorno nadležnu. Pri tom vam zbog obimnosti tražene dokumentacije, istu dostavljamo u elektronskom obliku, i to sljedeće:

  1. Zapisnik o kontroli broj: 01/0303/490-2.133/04 od 23.12.2004. godine;
  2. Zapisnik o kontroli broj: 06/2.01/0303/490-1.4/06 od 03.07.2006. godine,
  • Presuda Okružnog suda Banja Luka, broj: 11 0 U 000536 08U od 28.12.2009.godine,
  • Izmjene i dopune zapisnika o kontroli broj: 06/2.01/0303/490-1.4/06 od 16.06.2010. godine
  1. Zapisnik o kontroli broj: 06/1.01/0303/490-1.62/10 od 03.09.2010. i dopuna zapisnika od 16.09.2010. godine
  • Presuda Okružnog suda Banja luka broj: 11 0 U006820 11U od 25.01.2013. godine
  • Zapisnik o kontroli broj: 06/1.01/0303/490-1.62/10 od 29.04.2013. godine.

Radi lakšeg razumijevanja u nastavku teksta navodimo hronologiju donesenih akata u upravnom postupku i upravnom sporu.

1.              Kontrolisani period 01.07.2002-30.09.2004. godine.

Navedenom kontrolom utvrđena je obaveza u iznosu od 558.956,59 KM  (Zapisnik o kontroli pod brojem: 01/0303/490-2.133/04 od 23.12.2004. godine, nalaganje obaveza izvršeno po rješenju istog broja od 25.12.2004. godine)

2.              Kontrolisani period 01.10.2004-31.12.2005. godine

Navedenom kontrolom utvrđena je obaveza u iznosu od 18.234.067,60KM (Zapisnik o kontroli pod brojem: 06/2.01/0303/490-1.4/06 od 03.07.2006. godine, nalaganje obaveza izvršeno po rješenju istog broja od 11.07.2006. godine). Na navedeno rješenje poreski obveznik ulaže žalbu koju Odbor za rješavanje poreskih žalbi odbija kao neosnovanu. Protiv Rješenja Odbora za žalbe Fabrika glinice ''BIRAČ'' Zvornik pokreće upravni spor.  Presudom Okružnog suda broj: 11 0 U 000536 08U od 28.12.2009. godine, tužba se uvažava i osporeni akt poništava. Na osnovu presude Odbor za rješavanje poreskih žalbi 12.03.2010. godine, poništava Rješenje Poreske uprave RS i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak. U ponovnom postupku za isti kontrolisani period utvrđuje se obaveza od 128.029,45 KM ( izmjene i dopune zapisnika broj: 06/2.01/0303/490-1.4/06 od 16.06.2010.godine) a rješenjem od 17.06.2010. godine, nalaže se plaćanje iste.

3.              Kontrolisani period 01.01.2006-31.05.2010 godine

Navedenom kontrolom utvrđena obaveza u iznosu od 1.250.534,51 KM (zapisnik o kontroli pod brojem 06/1.01/0303/490-1.62/10 od 03.09.2010. i dopune zapisnika od 16.09.2010. godine, nalaganje obaveza izvršeno po rješenju istog broja od 20.09.2010. godine). Na navedeno rješenje poreski obveznik ulaže žalbu. Odbor za rješavanje poreskih žalbi po rješenju broj: 06.05/I-450-1409/10 od 03.03.2011. godine, poništava rješenje Poreske uprave, u dijelu kojem je poreskom obvezniku ''BIRAČ'' Zvornik, naloženo plaćanje poreza po odbitku u iznosu od 7.544,57 KM i pripadajuće kamate u iznosu od 1.612,26 KM. Nezadovoljni rešenjem Odbora za rješavanje poreskih žalbi Fabrika glinice ''BIRAČ'' Zvornik, pokreće upravni spor. Presudom Okružnog suda broj: 11 0 U006820 11U  od 25.01.2013. godine tužba je uvažena i osporeni akt poništen. Odbor za rješavanje poreskih žalbi zatim poništava Rješenje Poreske uprave u dijelu kojim je naložena obaveza plaćanja poreza po odbitku u ukupnom iznosu od 838.829,40 KM i predmet u tom dijelu vraća prvostepenom organu na ponovni postupak dok u ostalom dijelu rješenje ostaje nepromjenjeno. U ponovnom postupku utvrđena je  poreska obaveza u iznosu od 516.947,04 KM ( zapisnik broj: 06/1.01/0303/490-1.62/10 od 29.04.2013.godine )                                                                                    

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                                                                       dr Zoran Tegeltija

 

NAPOMENA: Predmetna dokumentacija dostupna u Službi NS RS u pdf formi.

 

18.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9