Zaključci u vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Verzija za štampanjePDF верзија
16/18
08.02.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset trećoj sjednici, održanoj 8. februara 2018. godine, donijela je sljedeće  

 

 

Z A K LJ U Č  K  E

u vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske podržava napore Vlade Republike Srpske na kontinuiranom stvaranju stimulativnog pravnog okvira za privlačenje domaćih i stranih investicija, koje su u funkciji održivog privrednog razvoja Republike Srpske.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske i Komisije za koncesije Republike Srpske da u daljnjem koncipiranju pravnog okvira za dodjelu koncesije razrade mjere i aktivnosti usmjerene na uspostavljanje i održavanje efikasnog sistema dodjele koncesija, na održivo korišćenje javnih dobara, prirodnih bogatstava i drugih dobara od opšteg interesa, na unapređenju djelatnosti koje su predmet koncesija, te na ostvarivanje direktnih i indirektnih koristi za Republiku Srpsku.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-96/18                                                              PREDSJEDNIK

Datum: 8. februar 2018. godine                                        NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                      Nedeljko Čubrilović