Odluka o verifikaciji mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
33/19
16.04.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 1.,  182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a nakon izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Četvrtoj redovnoj sjednici,  održanoj 16. aprila 2019.  godine,   donijela   je  sljedeću 

 

 

Odluka

o verifikaciji mandata narodnom poslaniku u

Narodnoj skupštini Republike Srpske

 

 

I

 

            Verifikuje se mandat narodnom poslaniku  u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji mu je dodijeljen kao kandidatu sa liste:

 

 

1. SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA SNSD

  1. Nataša Radulović

 

 

II

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-         /19                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 16. april 2019. godine                                            NARODNE SKUPŠTINE  

 

                                                                                        Nedeljko Čubrilović