Наставак 24. редовне сједнице у четвртак у 10.00 часова

Датум: 
28.03.2018 - 20:15

Двадесет четврта редовна сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена у четвртак, 29. марта, у 10.00 часова, када ће посланици током "Дана за гласање" да се изјасне о свим апсолвираним тачкама Дневног реда.

Посланици су обавили расправу о Информацији о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2017. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније.

Министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Златан Клокић рекао је да је, осим испуњавања обавеза које за БиХ и Српску проистичу из Споразума о стабилизацији и придруживању, у прошлој години велики значај имале активности на изради одговора на Упитник Европски комисије.

Образлажући информацију о обавезама које за БиХ и Српску проистичу из процеса придруживања ЕУ са прегледом мјера и активности реализованих током 2017. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Српске европским прописима, Клокић је рекао да су одржани и састанци са представницима ЕУ на високом политичком нивоу, затим економски дијалог и израда програма економских реформи за прошлу годину.

"У дијелу који се односи на политику интегрисања, дат је преглед реализације уговорних, али и других обавеза дефинисаних на састанцима секторских пододбора, који су одржани током 2017. године, те преглед реализације уговорних, али и других обавеза изнесених на другом састанку Одбора за стабилизацију и придруживање између ЕУ и БиХ", навео је Клокић.

Он је додао да су у информацији дати прегледи реализованих активности и оцјена Европске комисије о питању обезбјеђења неопходних стандарда у контексту очувања безвизног режима за држављане БиХ у шенгенском простору током 2017. године, као и појашњење резолуције Европског парламента које се односе на БиХ, а донесене на засједању Европског парламента током 2017. године.

Обављена је расправа о Нацрту стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2018. до 2027. године.

Основни циљ Нацрта стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2018. до 2027. године је унапређење квалитета живота старијих лица.

Циљеви ове стратегије су да се омогуће повољнији услови за помоћ у савладавању социјалних и других тешкоћа старијих лица и задовоље основне животне потребе ових лица у стању социјалне потребе.

Међу циљевима су и обезбјеђење здравог и активног старења и очување менталног здравља старијих лица у поменутом периоду, наводи се у образложењу Нацрта стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2018. до 2027. године.

Разлози за доношење Стратегије су враћање породичних вриједности и моралних норми, развијање међугенерацијске солидарности, те побољшање здравог и активног старења ових лица.

Обављена је расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама.

Посланици су размотрили Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку.

Посланици су обавили расправу о Нацрту закона о измјени Закона о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске.

Разлози за доношење овог нацрта закона садржани су у потреби промјене намјене средстава која Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске усмјерава у Фонд за развој и запошљавање Српске.

Имајући у виду циљ због којег је Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске основан, овим законом промијењена је одредба којом је прописана намјена средстава која се из Фонда за некретнине усмјеравају у Фонд за развој и запошљавање, тако да би се она убудуће користила за финансирање развојних пројеката.

Ова средства су до сада усмјеравана за повећање основног капитала Фонда за развој и запошљавање Републике Српске.

Циљ оснивања Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске није учешће у капиталу другог фонда, већ прикупљање средстава од потраживања и некретнина исказаних у пасивном подбилансу предузећа.

Размотрен је Нацрт закона о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске.

"Овим законом брисана је одредба према којој се основни капитал Фонда за развој и запошљавање Републике Српске може повећати и по основу преноса средстава из Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Српске емисијом хартија од вриједности и оствареним вишком прихода над расходом", навео је министар финансија Републике Српске Тегелтија, образлажући ово законско рјешење у Народној скупштини.

Посланици су обавили расправу о Нацрту закона о култури.

Министар просвјете и културе Републике Српске Дане Малешевић рекао је да је Нацрт закона о култури изузетно важан за Српску, јер ће ојачати републички културни сектор.

"То је важно, јер без развијене културе чак и савршено друштво може да постане џунгла. Култура је наш свјетионик наде кроз који можемо очувати и свој идентитет", оцијенио је Малешевић, образлажући у Народној скупштини ово законско рјешење.

Он је рекао да су Нацртом закона о култури први пут у законодавству Републике Српске прописани облици извора финансирања културе и дефинисани конкретни начини остваривања културне политике.

Стратегије развоја културе и институција јавног конкурса препознати су као кључна средства у процесу испуњавања претходно утврђених и зацртаних културних потреба, истиче се у образложењу Нацрта закона о култури.

Посланици су обавили расправу о Приједлогу закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама.

Приједлогом закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама уређују се рокови њиховог измирења и правне посљедице закашњења њиховог испуњења ради побољшања ликвидности привредних субјеката у Републици Српској.

"Предложен је рок од 60 дана за уговоре међу привредним субјектима уколико потраживање није обезбијеђено, а уколико је обезбијеђено банкарском гаранцијом или мјеницом авалираном од банке, може бити одређен и дужи рок испуњења новчаних обавеза. Уколико рок за испуњење новчаних обавеза није уговорен, сматра се да је 30 дана", истиче се у образложењу законског рјешења.

Прије тога, обављена је расправа о Приједлогу закона о посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Приједлогом закона о посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце обезбјеђује се заштита дјеце од сексуалне злоупотребе, злостављања и искоришћавања, те спречавање лица правоснажно осуђених за та кривична дјела да поново изврше исто или слично кривично дјело.

Министар правде Републике Српске Антон Касиповић рекао је, образлажући у Народној скупштини овај акт, да је приједлогом овог закона предвиђено оснивање посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

"Законским рјешењем прописан је начин чувања личних података и давања на коришћење, степен њихове повјерљивости, као и посебне мјере које се спроводе према лицима правоснажно осуђеним за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце", навео је Касиповић, додајући да су у изради овог акта с циљем додатне и квалитетне заштите дјеце учествовале бројне организације и представници стручне јавности.

Обављена је расправа o Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању - по хитном поступку.

Посланици су обавили расправу о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању -  по хитном поступку.

Министар просвјете и културе Републике Српске Дане Малешевић, образлажући овај акт у Народној скупштини, рекао је да је циљ да се отклоне поједине нејасноће уочене у примјени Закона о основном васпитању и образовању, као и да се одређена питања дефинишу идентично као у Закону о средњем образовању и васпитању.

Он је навео да је важећим Законом о основном васпитању и образовању, између осталог, прописано да министар доноси рјешење којим се утврђује висина накнаде за полагање стручног испита, иако је потребно да та висина буде законом одређена, а не да се утврђује рјешењем.

Малешевић је истакао да ће Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању бити прецизно регулисано питање могућности да наставници, стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме, могу равноправно конкурисати и на расписани конкурс за директора школе.

Обављена је и расправа о Приједлогу закона о измјенама Закона о оружју и муницији – по хитном поступку.

Изради Приједлога закона о измјенама Закона о оружју и муницији приступило се како би власницима оружја за личну безбједност, којем је истекао рок важења оружног листа, јер су пропустили претходне законске рокове, било омогућено издавање ове дозволе.

Срђан Обрадовић из Министарства унутрашњих послова Републике Српске рекао је да је циљ Закона о оружју и муницији, односно одредаба које се односе на замјену неважећег оружног листа, првенствено да се власницима омогући издавање оружног листа, а не прекршајно кажњавање.

Образлажући овај акт у Народној скупштини, он је појаснио да је и након истека законског рока за подношење захтјева за издавање оружног листа 30. јуна 2017. године, велики број власника оружја за личну безбједност, којима је истекао рок важења оружног листа, а испуњавају опште и посебне услове за набављање оружја, поднио захтјев за издавање оружног листа.

Посланици су обавили расправу о Приједлогу закона о измјени Закона о републичкој управи, по хитном поступку, који Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица омогућава наставак испуњавање обавеза према насљеднику Хашког трибунала - Механизму за међународне кривичне судове у складу са Резолуцијом Савјета безбједности УН и Статутом тог механизма.

Помоћник министра управе и локалне самоуправе Српске Никола Кнежевић је, образлажући овај акт у Народној скупштини, рекао да се приједлогом овог закона усклађује дјеловање Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица са стварним потребама.

"Међународни суд у Хагу престао је да ради 21. децембра 2017. године, а Савјет безбједности УН Резолуцијом 1966 успоставио Механизам за међународне кривичне судове чији је мандат да настави обављати више кључних функција које је имао тај суд", навео је Кнежевић.

Прије тога, посланици су обавили расправу о Приједлогу Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2018. годину.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић рекао је да је Приједлогом програма рада Народне скупштине за ову годину предвиђено разматрање 85 нацрта и приједлога закона, те 62 тематске цјелине.

"На сједници која је већ одржана у овој години разматран је одређен број закона и осталих материјала. Усвојено је 17 закона од којих је 16 планирано, а један није. Усвојено је девет тематских цјелина, од којих су четири планиране, а пет није. Усвојене су и двије одлуке које се односе на задужење", навео је Чубриловић.

Он је рекао да је у првом кварталу програмом предвиђено разматрање 16 закона, као и осам тематских цјелина, а у другом кварталу 33 закона и 28 тематских цјелина.

Предсједник Чубриловић је предложио амандман да се у Приједлог програма рада у други квартал у тематском дијелу уврсти извјештај о раду Фискалног савјета Републике Српске за период 11. август до 31. децембар 2017. године, као и План рада и финансијски план Фискалног савјета Републике Српске за ову годину.

"Приједлогом програма рада Народне скупштине за трећи квартал планирано је разматрање 14 закона и 15 тематских цјелина", рекао је Чубриловић образлажући овај приједлог.

У четвртом кварталу предвиђено је разматрање 22 закона и 11 тематских цјелина.

Предсједник Чубриловић је подсјетио да је, упркос свим изазовима, Народна скупштина успјешно радила и да је била најефикаснији парламент у БиХ.

Он је навео да је 2017. године одржано 11 сједница, седам редовних и четири посебне.

Предсједник Чубриловић је рекао да је усвојено више од 53 закона, а реализовано 57 тематских цјелина, те да је Народна скупштина засједала укупно 38 дана.

Сједница је почела посланичким питањима и одговорима – ''Актуелним часом''.