Nastavak 24. redovne sjednice u četvrtak u 10.00 časova

Datum: 
28.03.2018 - 21:15

Dvadeset četvrta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena u četvrtak, 29. marta, u 10.00 časova, kada će poslanici tokom "Dana za glasanje" da se izjasne o svim apsolviranim tačkama Dnevnog reda.

Poslanici su obavili raspravu o Informaciji o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2017. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije.

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić rekao je da je, osim ispunjavanja obaveza koje za BiH i Srpsku proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u prošloj godini veliki značaj imale aktivnosti na izradi odgovora na Upitnik Evropski komisije.

Obrazlažući informaciju o obavezama koje za BiH i Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2017. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Srpske evropskim propisima, Klokić je rekao da su održani i sastanci sa predstavnicima EU na visokom političkom nivou, zatim ekonomski dijalog i izrada programa ekonomskih reformi za prošlu godinu.

"U dijelu koji se odnosi na politiku integrisanja, dat je pregled realizacije ugovornih, ali i drugih obaveza definisanih na sastancima sektorskih pododbora, koji su održani tokom 2017. godine, te pregled realizacije ugovornih, ali i drugih obaveza iznesenih na drugom sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH", naveo je Klokić.

On je dodao da su u informaciji dati pregledi realizovanih aktivnosti i ocjena Evropske komisije o pitanju obezbjeđenja neophodnih standarda u kontekstu očuvanja bezviznog režima za državljane BiH u šengenskom prostoru tokom 2017. godine, kao i pojašnjenje rezolucije Evropskog parlamenta koje se odnose na BiH, a donesene na zasjedanju Evropskog parlamenta tokom 2017. godine.

Razmotren je Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2018. do 2027. godine.

Osnovni cilj Nacrta strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2018. do 2027. godine je unapređenje kvaliteta života starijih lica.

Ciljevi ove strategije su da se omoguće povoljniji uslovi za pomoć u savladavanju socijalnih i drugih teškoća starijih lica i zadovolje osnovne životne potrebe ovih lica u stanju socijalne potrebe.

Među ciljevima su i obezbjeđenje zdravog i aktivnog starenja i očuvanje mentalnog zdravlja starijih lica u pomenutom periodu, navodi se u obrazloženju Nacrta strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2018. do 2027. godine.

Razlozi za donošenje Strategije su vraćanje porodičnih vrijednosti i moralnih normi, razvijanje međugeneracijske solidarnosti, te poboljšanje zdravog i aktivnog starenja ovih lica.

Obavljena je rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama.

Poslanici su razmotrili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku.

Poslanici su obavili raspravu o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o Fondu za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog nacrta zakona sadržani su u potrebi promjene namjene sredstava koja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske usmjerava u Fond za razvoj i zapošljavanje Srpske.

Imajući u vidu cilj zbog kojeg je Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske osnovan, ovim zakonom promijenjena je odredba kojom je propisana namjena sredstava koja se iz Fonda za nekretnine usmjeravaju u Fond za razvoj i zapošljavanje, tako da bi se ona ubuduće koristila za finansiranje razvojnih projekata.

Ova sredstva su do sada usmjeravana za povećanje osnovnog kapitala Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske.

Cilj osnivanja Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske nije učešće u kapitalu drugog fonda, već prikupljanje sredstava od potraživanja i nekretnina iskazanih u pasivnom podbilansu preduzeća.

Razmotren je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske.

"Ovim zakonom brisana je odredba prema kojoj se osnovni kapital Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske može povećati i po osnovu prenosa sredstava iz Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Srpske emisijom hartija od vrijednosti i ostvarenim viškom prihoda nad rashodom", naveo je ministar finansija Republike Srpske Tegeltija, obrazlažući ovo zakonsko rješenje u Narodnoj skupštini.

Poslanici su obavili raspravu o Nacrtu zakona o kulturi.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da je Nacrt zakona o kulturi izuzetno važan za Srpsku, jer će ojačati republički kulturni sektor.

"To je važno, jer bez razvijene kulture čak i savršeno društvo može da postane džungla. Kultura je naš svjetionik nade kroz koji možemo očuvati i svoj identitet", ocijenio je Malešević, obrazlažući u Narodnoj skupštini ovo zakonsko rješenje.

On je rekao da su Nacrtom zakona o kulturi prvi put u zakonodavstvu Republike Srpske propisani oblici izvora finansiranja kulture i definisani konkretni načini ostvarivanja kulturne politike.

Strategije razvoja kulture i institucija javnog konkursa prepoznati su kao ključna sredstva u procesu ispunjavanja prethodno utvrđenih i zacrtanih kulturnih potreba, ističe se u obrazloženju Nacrta zakona o kulturi.

Poslanici su obavili raspravu o Prijedlogu zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama.

Prijedlogom zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama uređuju se rokovi njihovog izmirenja i pravne posljedice zakašnjenja njihovog ispunjenja radi poboljšanja likvidnosti privrednih subjekata u Republici Srpskoj.

"Predložen je rok od 60 dana za ugovore među privrednim subjektima ukoliko potraživanje nije obezbijeđeno, a ukoliko je obezbijeđeno bankarskom garancijom ili mjenicom avaliranom od banke, može biti određen i duži rok ispunjenja novčanih obaveza. Ukoliko rok za ispunjenje novčanih obaveza nije ugovoren, smatra se da je 30 dana", ističe se u obrazloženju zakonskog rješenja.

Prije toga, obavljena je rasprava o Prijedlogu zakona o posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Prijedlogom zakona o posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece obezbjeđuje se zaštita djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorišćavanja, te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je, obrazlažući u Narodnoj skupštini ovaj akt, da je prijedlogom ovog zakona predviđeno osnivanje posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

"Zakonskim rješenjem propisan je način čuvanja ličnih podataka i davanja na korišćenje, stepen njihove povjerljivosti, kao i posebne mjere koje se sprovode prema licima pravosnažno osuđenim za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece", naveo je Kasipović, dodajući da su u izradi ovog akta s ciljem dodatne i kvalitetne zaštite djece učestvovale brojne organizacije i predstavnici stručne javnosti.

Obavljena je rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju - po hitnom postupku.

Poslanici su obavili raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju -  po hitnom postupku.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini, rekao je da je cilj da se otklone pojedine nejasnoće uočene u primjeni Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i da se određena pitanja definišu identično kao u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

On je naveo da je važećim Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, između ostalog, propisano da ministar donosi rješenje kojim se utvrđuje visina naknade za polaganje stručnog ispita, iako je potrebno da ta visina bude zakonom određena, a ne da se utvrđuje rješenjem.

Malešević je istakao da će Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju biti precizno regulisano pitanje mogućnosti da nastavnici, stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati i na raspisani konkurs za direktora škole.

Obavljena je i rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji – po hitnom postupku.

Izradi Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji pristupilo se kako bi vlasnicima oružja za ličnu bezbjednost, kojem je istekao rok važenja oružnog lista, jer su propustili prethodne zakonske rokove, bilo omogućeno izdavanje ove dozvole.

Srđan Obradović iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske rekao je da je cilj Zakona o oružju i municiji, odnosno odredaba koje se odnose na zamjenu nevažećeg oružnog lista, prvenstveno da se vlasnicima omogući izdavanje oružnog lista, a ne prekršajno kažnjavanje.

Obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini, on je pojasnio da je i nakon isteka zakonskog roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje oružnog lista 30. juna 2017. godine, veliki broj vlasnika oružja za ličnu bezbjednost, kojima je istekao rok važenja oružnog lista, a ispunjavaju opšte i posebne uslove za nabavljanje oružja, podnio zahtjev za izdavanje oružnog lista.

Poslanici su obavili raspravu o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o republičkoj upravi, po hitnom postupku, koji Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica omogućava nastavak ispunjavanje obaveza prema nasljedniku Haškog tribunala - Mehanizmu za međunarodne krivične sudove u skladu sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN i Statutom tog mehanizma.

Pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave Srpske Nikola Knežević je, obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini, rekao da se prijedlogom ovog zakona usklađuje djelovanje Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica sa stvarnim potrebama.

"Međunarodni sud u Hagu prestao je da radi 21. decembra 2017. godine, a Savjet bezbjednosti UN Rezolucijom 1966 uspostavio Mehanizam za međunarodne krivične sudove čiji je mandat da nastavi obavljati više ključnih funkcija koje je imao taj sud", naveo je Knežević.

Prije toga, poslanici su obavili raspravu o Prijedlogu Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2018. godinu.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je Prijedlogom programa rada Narodne skupštine za ovu godinu predviđeno razmatranje 85 nacrta i prijedloga zakona, te 62 tematske cjeline.

"Na sjednici koja je već održana u ovoj godini razmatran je određen broj zakona i ostalih materijala. Usvojeno je 17 zakona od kojih je 16 planirano, a jedan nije. Usvojeno je devet tematskih cjelina, od kojih su četiri planirane, a pet nije. Usvojene su i dvije odluke koje se odnose na zaduženje", naveo je Čubrilović.

On je rekao da je u prvom kvartalu programom predviđeno razmatranje 16 zakona, kao i osam tematskih cjelina, a u drugom kvartalu 33 zakona i 28 tematskih cjelina.

Predsjednik Čubrilović je predložio amandman da se u Prijedlog programa rada u drugi kvartal u tematskom dijelu uvrsti izvještaj o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 11. avgust do 31. decembar 2017. godine, kao i Plan rada i finansijski plan Fiskalnog savjeta Republike Srpske za ovu godinu.

"Prijedlogom programa rada Narodne skupštine za treći kvartal planirano je razmatranje 14 zakona i 15 tematskih cjelina", rekao je Čubrilović obrazlažući ovaj prijedlog.

U četvrtom kvartalu predviđeno je razmatranje 22 zakona i 11 tematskih cjelina.

Predsjednik Čubrilović je podsjetio da je, uprkos svim izazovima, Narodna skupština uspješno radila i da je bila najefikasniji parlament u BiH.

On je naveo da je 2017. godine održano 11 sjednica, sedam redovnih i četiri posebne.

Predsjednik Čubrilović je rekao da je usvojeno više od 53 zakona, a realizovano 57 tematskih cjelina, te da je Narodna skupština zasjedala ukupno 38 dana.

Sjednica je počela poslaničkim pitanjima i odgovorima – ''Aktuelnim časom''.