У уторак 16. редовна сједница - на предложеном дневном реду 29 тачака

Датум: 
06.02.2017 - 10:45

 

Шеснаеста редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, на чијем предложеном дневном реду се налази 29 тачака, требало би да почне сутра (уторак, 7. фебруара) у 10.00 часова.

Према Приједлогу дневног реда посланици би требало да се поново изјасне о Извјештају  Републичке комисије за спровођење референдума о резултатима републичког референдума, одржаног 25. септембра 2016. године, на питање „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске“. 

Народна скупштина Републике Српске је 26. децембра 2016. године доставила Републичкој комисији за спровођење републичког референдума одлуке Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске које се односе на повреду виталног националног интереса конститутивног бошњачког народа у смислу да им је било ускраћено да учествују у доношењу: Одлуке о констатовању резултата републичког референдума, Одлуке о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума, Одлуке о давању посебног овлашћења и Закључка у вези са Извјештајем Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума, а које су и прије разматрања у Вијећу народа Републике Српске објављене у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Из наведених разлога, процесне природе, сагласно Амандману LХXXII тачка б) став 7.  на Устав Републике Српске којим је допуњен члан 70. Устава, Народној скупштини је поново достављен Извјештај о резултатима републичког референдума ради поновног констатовања резултата референдума.

Републичка комисија за спровођење републичког референдума утврдила је да је републички референдум успјешно обављен у складу са Законом о референдуму и грађанској иницијативи, те предлаже Народној скупштини да констатује резултате референдума и објави их у форми извјештаја у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Предлажено је да Народна скупштина Републике Српске својом посебном одлуком утврди престанак мандата Републичкој комисији по констатовању резултата референдума и посебном одлуком овласти Републичку комисију у дијелу који се односи на учешће у поступку пред Уставним судом Босне и Херцеговине до окончања наведене апелације.

Посебна одлука би се односила и на временски рок до окончања кривичног поступка који се води против чланова Републичке комисије за спровођење републичког референдума и других поступака пред Судом Босне и Херцеговине.

Предлажено је и да Народна скупштина Републике Српске поново усвоји Закључак којим се Влада Републике Српске обавезује да обезбиједи средства и пружи пуну правну заштиту и подршку члановима Републичке комисије у евентуалним судским процесима.

Пред посланицима ће се наћи и Приједлог закона о високом образовању у којим је прописан,  као обавезан, поступак акредитације високошколских установа,  што представља новину у односу на важећи Закон.

Прописано је да универзитет реализује најмање десет различитих академских студијских програма из најмање три области образовања, а висока школа најмање три студијска програма из једне области образовања, што представља пооштравање услова за оснивање и рад високошколских установа, у односу на важећи Закон о високом образовању.

Предложеним законом  прописан је поступак оснивањa високошколских установа, као и  кадровски, просторни и материјално-технички услови које високошколска установа мора да испуњава да би започела са обављањем дјелатности високог образовања.

Приједлогом закона прописани су нивои високог образовања, као и да високошколска установа може ангажовати наставнике и сараднике који имају одговарајући избор у звање за ужу научну област са другог универзитета из Републике, БиХ или иностранства, који могу бити уговорно ангажовани у настави до навршене 68. године живота.

Овим законским приједлогом прописана је могућност признавања диплома стечених у Србији, али само за потребе запошљавања у Федерацији БиХ, Брчко Дистрикту БиХ и институцијама БиХ.

Прописано је да је школарина на јавним високошколским установама износ новчаних средстава којима студент суфинансира укупне трошкове одређене године студија или у потпуности самостално финансира укупне трошкове. Дакле, овом одредбом уводи се категорија самофинансирајућег студента.  Прописана је могућност да Влада на приједлог Министарства може да одобри да се на одређени студијски програм упише већи број студената од предвиђеног броја, али ти студенти сами финансирају свој студиј плаћањем школарине у износу који утврди високошколска установа.

Дефинисано је и да се ректор универзитета бира непосредно, тајним гласањем на сједницама вијећа свих организационих јединица, а изабран је кандидат који освоји већину гласова вијећа, те да  декан за свој рад одговара и ректору, а да  професор емеритус права и обавезе може остваривати најкасније до навршене 75. године

На предложеном дневном реду 16. редовне сједнице је и  Нацрт кривичног законика. Кривични закон Републике Српске донесен је 2003. године и од тада је мијењан шест пута. У међувремену указала се потреба за усклађивањем кривичног законодавства са тренутним тенденцијама у друштву, као и усклађивањем са директивама Европске уније које прописују правила за поједине врсте кривичних дјела. 

Новине у овом законику, у односу на важећи Кривични закон односе се на одузимање имовинске користи, одузимање предмета или средстава која су кориштена за извршење кривичног дјела, као и средстава која су настала њиховим вршењем.  Код кривичних дјела тероризма, чак је предвиђено одузимање и објеката и других непокретности који су кориштени за обуку и припрему терористичких активности.

Као нова мјера безбједности, прописана је мјера – забрана присуствовања одређеним спортским приредбама. Ова мјера извршава се на тај начин што је учинилац кривичног дјела дужан да се непосредно прије почетка времена одржавања спортских приредби лично јави службеном лицу у полицијској станици на подручју на којем се  затекао и да борави у њиховим просторијама током одржавања спортске приредбе.

Измјенама закона успоставља се такође и вођење евиденције лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела учињена на штету полног интегритета дјетета, а садржај и обим података, њихово чување и услови за давање података прописаће се посебним прописом.

Овај Нацрт закона прописује  кривично дјело „прања новца“  и дефинише нова кривична дјела против терористичких активности, а то су: стварање терористичких организација или удружења, јавно подстицање на вршење терористичких дјела, врбовање и обучавање за вршење ових дјела и сасвим ново дјело „формирање и обучавање група ради придруживања страним терористичким организацијама“.

Значајније су мијењана кривична дјела која се односе и на заштиту животне средине, како и група кривичних дјела против привреде која су такође значајно измијењена, а уведена су и нека нова као што су: различити облици злоупотреба у поступку приватизације, приватизационе преваре, фиктивно учешће у приватизацији; злоупотребе у вези са јавним набавкама, незаконито поступање овлаштених ревизора и друга кривична дјела.

У односу на важећи Кривични закон, новина је да  се казна затвора у трајању до једне године може изузетно извшити и у просторима у којима осуђени станује (кућни затвор). 

Прописана су и кривична дјела против права по основу рада, а  у односу на важећи Кривични закон, ново кривично дјело је „злостављање на раду“.

У поглављу XXII (чл. 278. до 298) прописана су кривична дјела против уставног уређења и безбједности Републике Српске,  а у односу на важећи Кривични закон, прописана су нова кривична дјела – спречавање борбе против непријатеља,  служба у непријатељској војсци, помагање непријатељу, противзаконито формирање паравојних и параполицијских снага, подривање одбрамбене моћи Републике Српске. 

 

Приједлог дневног реда 16. редовне сједнице Народне скупштине

Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';

Извјештај Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као дан Републике Српске?“;

Приједлог закона о основном васпитању и образовању;

Приједлог закона о високом образовању;

Приједлог закона о жељезницама Републике Српске;

Приједлог закона о храни;

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о музејској дјелатности;

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској;

Нацрт кривичног законика Републике Српске;

Нацрт закона о вјештацима Републике Српске;

Нацрт закона о заштити лица која пријављују корупцију;

Нацрт закона о општој безбједности производа у Републици Српској;

Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести;

Нацрт закона о рударству;

Нацрт закона о Националном парку „Дрина“;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нотарима;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама;

Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о здравственим коморама;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;

Приједлог стратегије транспорта Републике Српске за период 2016 – 2030. година;

Нацрт стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021. године – „Знање за развој“;

Нацрт стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017 – 2026.;

Нацрт стратегије управљања отпадом за период 2017 – 2026. године;

Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2017. годину;

Извјештај Инвестиционо – развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова о пословању за 2015. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;

Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину;

Информација о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадање;

Информација о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника;

Избор и именовања.