Распоред сједница скупштинских одбора за 18. сједницу Народне скупштине

Датум: 
20.04.2017 - 13:15

У оквиру припреме Осамнаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редослиједу:

1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 09.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (oвални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о допуни Закона о друштвима за осигурање - по хитном поступку;

2. Приједлог закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању;

3. Приједлог закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;

4. Приједлог закона о општој безбједности производа у Републици Српској;

5. Приједлог закона о туризму;

6. Приједлог закона о угоститељству;

7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама;

8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха;

9. Нацрт закона о ветеринарству у Републици Српској;

10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету;

11. Приједлог стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026.;

12. Нацрт стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године;

13. Посебан извјештај о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова;

14. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2016. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније.

2. Одбор за локалну самоуправу, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 12.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама;

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету;

4. Нацрт стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године.

3. Законодавни одбор, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати нацрти законā и одлуке који су предвиђени за Осамнаесту сједницу Народне скупштине Републике Српске.

4. Одбор за безбједност, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (канцеларија 51).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама;

2. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске у 2016. години.

5. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 13.30 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о ветеринарству у Републици Српској;

2. Нацрт стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године.

6. Одбор за финансије и буџет, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 14.00 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о допуни Закона о друштвима за осигурање - по хитном поступку;

2. Приједлог закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању;

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету;

4. Извјештај о извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и објављивањем резултата пописа;

5. Информација о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника јануар – децембар 2016. године;

6. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавању.

7. Одбор за борачко - инвалидску заштиту, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 14.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026.;

2. Годишњи извјештај о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину.

8. Одбор једнаких могућности, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 14.00 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026.;

2. Посебан извјештај о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова;

3. Извјештај о стању и положају припадника националних мањина у Републици Српској 2003 – 2016;

4. Годишњи извјештај о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину;

5. Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019) за 2015. и 2016.годину.

9. Одбор за заштиту животне средине, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 16.00 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха.

10. Одбор за привреду, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;

2. Приједлог закона о општој безбједности производа у Републици Српској;

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету;

4. Приједлог стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. године – „Знање за развој“;

5. Нацрт стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године;

6. Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, за период 01.01.2012. година-31.12.2016. година;

7. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2016. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;

8. Информација о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника јануар – децембар 2016. године;

9. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји 64,9998% акција основног капитала  акционарског друштва Рудници жељезне руде „Љубија“, Приједор, методом непосредног одабира купца;

10. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавању.

11. Одбор за образовање, науку, културу и информисање, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 16.30 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који су надлежности Одбора:

1. Приједлог стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. године – „Знање за развој“;

2. Нацрт стратегије развоја културе Републике Српске 2017 – 2022.;

3. Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, за период 01.01.2012. година-31.12.2016. година.

12. Одбор за питања дјеце, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 17.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који су надлежности Одбора:

1. Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019) за 2015. и 2016.годину;

2. Информација о реализацији Програма развоја спорта и Стратегије развоја спорта у Републици Српској за 2016. годину.

13. Одбор за политички систем, правосуђе и управу, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 17.30 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о допуни Закона о друштвима за осигурање - по хитном поступку;

2. Извјештај о стању и положају припадника националних мањина у Републици Српској 2003 – 2016;

3. Годишњи извјештај о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину;

4. Информција о одлукама о помиловању у 2016. години;

5. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји 64,9998% акција основног капитала  акционарског друштва Рудници жељезне руде „Љубија“, Приједор, методом непосредног одабира купца.

14. Одбор за здравство, рад и социјалну политику, одржаће своју сједницу у понедјељак, 24. априла 2017. године у 17.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026.;

2. Информација о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника јануар – децембар 2016. године;

3. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавању.

15. Одбор за трговину и туризам, одржаће своју сједницу у уторак, 25. априла 2017. године у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о туризму;

2. Приједлог закона о угоститељству;

3. Нацрт стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године.

16. Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника, одржаће своју сједницу у уторак, 25. априла 2017. године у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осамнаесте сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Извјештај о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1 – 31.12.2016. године.