Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум: 
16.02.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 204. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Шеснаестој сједници одржаној 16. фебруара 2017.  године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези Нацрта закона о заштити становништва од заразних болести

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести, упути на стручну расправу;
  2. Нацрт закона објављен је на  интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;
  3. Стручна расправа ће се спровести  у року од 90 дана;  
  4. За организовање и спровођење стручне расправе задужује се Одбор за здравство, рад и социјалну политику, који се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима стручне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;
  5. Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику  Републике  Српске'' и на web-страници Народне скупштине Републике Српске.

 

Број:02/1-021-156/17                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 16. фебруар 2017. године                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                     Недељко Чубриловић