Одлука о усвајању Стратегије развоја културе Републике Српске 2017-2022.

Верзија за штампањеPDF верзија
73/17
20.07.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године, донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

о усвајању Стратегије развоја културе  Републике Српске

2017-2022.

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Стратегију развоја културе Републике Српске 2017-2022.

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-813/17                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:20. јул 2017.  године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                        

      Недељко Чубриловић