Одлука о разрјешењу члана у Комисији за жалбе

Верзија за штампањеPDF верзија
70/17
20.07.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  члана 56. став 1. тачка 5., чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број  31/11 и 34/17),   а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Двадесетој  сједници,   одржаној  20.  јула 2017. године,   донијела   је   сљедећу

 

О Д Л У К У

о разрјешењу члана у Комисији за жалбе

 

I

 

        У  Комисији за жалбе, разрјешава се дужности  члана Комисије, Славица Лукић, на лични захтјев.

II

 

        Ова одлука ступа на  снагу осмог  дана  од  дана  објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-827/17                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2017. године                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                       Недељко Чубриловић