Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о избору чланова у Комисију за спровођење референдума

Верзија за штампањеPDF верзија
103/17
07.11.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет четвртој посебној сједници одржаној 7. новембра 2017. године, донијела  је сљедећу

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о избору чланова у Комисију за спровођење референдума

 

Члан 1.

 

 У поступку доношења Одлуке о стављању ван снаге Одлука о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15 од 23. септембра 2015. године (''Службени гласник Републике Српске'', број 88/17), утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.   

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-1176/17                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 7. новембар  2017. године                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                    Недељко Чубриловић