Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
1/17
28.12.2016

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници одржаној 28. децембра 2016. године, донијела  је сљедећу

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу

Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину

 

Члан 1.

 У поступку доношења Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведена Одлука раније ступи на снагу.

 

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број: 02/1-021-1580 /16                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. децембар  2016. године                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић