Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту јачање банкарског сектора (8741-БА)

Верзија за штампањеPDF верзија
73/17
20.07.2017

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), чл. 15, 17. и 21. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесетој сједници одржаној 20. јула 2017. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА СВЈЕТСКОЈ БАНЦИ – МЕЂУНАРОДНОЈ БАНЦИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ПО

ПРОЈЕКТУ ЈАЧАЊЕ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА (8741-БА)

 

I

 

Прихвата се задужење Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој (у даљем тексту: IBRD) по Пројекту јачања банкарског сектора (у даљем тексту. Пројекат) у износу од 28.300.000 евра, што представља 50% од 56.600.000 евра укупног задужења за Босну и Херцеговину.

 

II

 

Циљ Пројекта је унапређивање стабилности банкарског сектора, унапређивањем капацитета за регулацију, супервизију и реструктурирање банака и јачање руковођења над ентитетским развојним банкама.

 

III

 

Пројекат ће се реализовати кроз пет компонената:

 • унапређивање регулативе и надзора банака у складу са критеријумима Базел II/III,
 • рјешавање слабости у банкарском систему,
 • успостављање оквира за реструктурирање банака,
 • унапређивање управљања и пословања ентитетских развојних банака и
 • техничка подршка.

 

 IV

 

Средства из тачке I ове одлуке одобравају се Републици Српској под сљедећим условима:

 • рок отплате: 32 године,
 • период одгоде плаћања: седам година,
 • каматна стопа: фиксна референтна стопа за евро увећана за варијабилни распон који ће се фиксирати по повлачењу,
 • отплата главнице: полугодишње, 15. маја и 15. новембра,
 • приступна такса: 0,25% износа зајма, једнократно,
 • комисиона провизија: 0,25% на одобрена а неповучена средства.

2) Показатељи стања дуга (прелиминарни подаци):

 • јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу на дан 31. децембар 2016. године износи 4.306,17 милиона KM (45,32% процијењеног БДП-a za 2016. годину) и
 • укупан дуг Републике Српске на дан 30. децембар 2016. године износи 5.399,27 милиона KM (56,83% процијењеног БДП-a за 2016. годину).

 

V

 

Предвиђени датум затварања зајма је 31. децембар 2020. године.

 

VI

 

Крајњи корисник и дужник је буџет Републике Српске.

 

VII

 

1) Пројекат ће реализовати Тим за имплементацију Пројекта који ће бити организован у Министарству финансија.

2) Тим за имплементацију Пројекта задужен је за спровођење пројекта и извјештавање, а њега ће чинити: лице задужено за послове финансијског управљања, пројектни менаџер, по потреби лице за послове набавки и представници Агенције за банкарство Републике Српске и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, као контакт лица задужена за спровођење Пројекта и извјештавање у име ових институција.

 

VIII

 

            За потписивање Пројектног споразума између IBRD и Републике Српске, као и Супсидијарног споразума за Републику Српску између Босне и Херцеговине и Републике Српске овлашћује се министар финанасија.

 

IX

 

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија.

           

 

X

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021- 825/17                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:20. јул 2017.  године                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                        

       Недељко Чубриловић