Одлука о избору Омбудсмана за дјецу Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
99/17
18.10.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске,  чл. 182. и 186. став 1. и 2. и члана 248. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), у вези са чланом 18. Закона о Омбудсману за дјецу (''Службени гласник Републике Српске'', број 103/08 и 70/12), а након разматрања  приједлога предсједника Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

о избору Омбудсмана за дјецу Републике Српске

 

I

 

За Омбудсмана за дјецу Републике Српске, изабрана је Драгица Радовић, на период од четири године.

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-1111/17                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                          Недељко Чубриловић