Zakon o dopunama Zakona o pečatima

Član 1.

U Zakonu o pečatima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 17/92, 63/01) poslije člana 3. dodaje se član 3a. koji glasi:

''Član 3a.

Pečat iz člana 3. ovog zakona može, umjesto grba Republike Srpske, sadržavati Amblem Republike Srpske, u skladu sa Zakonom.''

Član 2.

Poslije člana 26. dodaje se član 26a. koji glasi:

''Član 26a.

Uredbom Vlade Republike Srpske će se, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona preciznije urediti korištenje Amblema Republike Srpske u pečatu. ''

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 01-724/07                                                          

Datum: 23. april 2007. godine           

 

 

 

                     

Broj službenog glasnika: 49/07