Јавни конкурс за избор чланова Републичке изборне комисије

Датум: 
15.05.2017 - 09:15

    На основу чланова  56. став 1. тачка 7. и 186. став 4.  Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), члана 12. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број 43/03)  и Одлуке  Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број: 02/4.01-1-011-954/17  од 11. маја  2017. године,  Комисија за избор и именовање  Народне скупштине Републике Српске расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор чланова  Републичке изборне комисије

 

I - Расписује се Јавни конкурс ради избора чланова Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је независан орган, који има предсједника и шест чланова.

У састав Републичке изборне комисије именују се лица из сва три конститутивна народа и групе Остали, уз услов да се обезбједи да је заступљен најмање по један представник конститутивних народа и групе Остали.        

II – ОПИС ПОСЛОВА

„Републичка изборна комисија:

1. надзире рад градске, односно општинске изборне комисије и бирачког одбора и указује тим органима на кршење изборних прописа, даје одговарајућа упутства и тражи предузимање мјера у складу са законом у сарадњи и по овлашћењу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,

2. доноси општа акта за опозив градоначелника града и начелника општине, спроводи поступак за опозив градоначелника града и начелника општине прије истека мандата, надзире поступак опозива и одговара за законито спровођење тог поступка,

3. пружа стручну помоћ скупштини општине, односно града и органима за спровођење поступка за опозив,

4. доноси акте којима се утврђују критеријуми за расподјелу средстава за финансирање изборне кампање,

5. доноси опште акте и упутства за избор савјета мјесне заједнице 6. врши надзор над спровођењем избора Савјета,

7. доноси акте којима уређује унутрашњу организацију и начин свог рада, на које сагласност даје Народна скупштина Републике Српске,

8. предлаже буџет за Републичку изборну комисију и подноси извјештај оизвршењу буџета у оквиру годишњег извјештаја Народној скупштини Републике Српске и

9. врши послове који су јој пренесени од Централне изборне комисије Босне и Херцеговине и друге послове утврђене актима Републичке изборне комисије, Изборним Законом Републике Српске  и Изборним законом Босне и Херцеговине.“

III – МАНДАТ

Мандат чланова Републичке изборне комисије је седам (7) година.

IV -  СТАТУС

Актом о именовању чланови Републичке изборне комисије   не заснивају  радни однос.

V -  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ:

1. да су држављани Републике Српске и БиХ, са пребивалиштем у Републици Српској

2. да су старији од 18 година,

3 .да имају општу здравствену способност,

4. да нису отпуштени из државне службе, на било којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској, у периоду од три године прије објављивљивања Конкурса,

5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање дужности, односно да се против њих не води кривични поступак,

6. да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом.

VI -  ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАНДИДАТЕ:

- висока стручна спрема, правни факултет

- радно искуство од најмање пет година,

- искуство у спровођењу избора,

Под искуством у спровођењу избора подразумјева се:

- чланство у изборној  комисији,

- чланство у бирачком одбору,

- рад у стручним органима који су пружали помоћ у провођењу  избора и

- објављивање научних и  стручних радова из области избора.

VII – СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.

За чланове Републичке изборне комисије  не могу бити изабрана лица која обављају дужност у органима политичке странке,удружењу грађана или фондацијама које су организационо или финансијски повезани са политичком странком.

VIII -  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- биографију о кретању у служби,

- овјерену копију дипломе,

- увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,

- овјерену копију личне карте,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да нису осуђивани за кривично дјело, односно да се против њих не води кривични поступак, не старије од шест мјесеци,

- потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке V став 1. подтачке 4. и 6. и тачке VII овог Конкурса,

- потврду о радном искуству.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор и именовање обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Имајући увиду овлашћења омбудсмана која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида у поднесена документа, те се из тог разлога документа приложена уз пријаве на Конкурс неће враћати кандидатима.

IX – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у  разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Народна скупштина Републике Српске - Комисија за избор и именовање, са назнаком „Пријава на конкурс“, Улица Вука Караџића број 2 Бања Лука.

X – ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс биће објављен у  дневном листу  „Глас Српске“ и „Службеном  гласнику Републике Српске“ као и на веб страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net.

У случају да Конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана последњег објављивања.

Број:02/4.01-1-011- 954-1/17              ПРЕДСЈЕДНИК  КОМИСИЈE

Датум: 11.  мај 2017. године                    Радован Вуковић