Odbor za ustavna pitanja utvrdio odgovor Narodne skupštine u predmetu broj: U-7/19 pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Datum: 
25.07.2019 - 15:30

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas, 25. jula 2019. godine, 7. redovnu sjednicu na kojoj je utvrdio odgovor Narodne skupštine Republike Srpske u predmetu broj: U-7/19  pred Ustavnim sudom  Bosne i Hercegovine, u kojem je podnosilac zahtjeva Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo postupak ocjene usklađenosti člana 11 stav 2 Ustava Republike Srpske sa  čl. II/1, II/2 i II/3a Ustava Bosne i Hercegovine.

Narodna skupština Republike Srpske je Ustavnom sudu BiH dostavila odgovor u kojem navodi da su nadležne institucije, na prvom mjestu Narodna skupština Republike Srpske, još u periodu od 2007. do 2009. godine preduzele sve mjere u okviru svojih nadležnosti, kako bi se predmetni član Ustava stavio van snage.

Skupština podsjeća da je  usvojila аmandman CXXV još 10. marta 2009. godine kojim je bilo predviđeno brisanje predmetnog člana 11 stav 2 Ustava Republike Srpske u kome je propisano da se smrtna kazna može izuzetno propisati i izreći samo za najteže oblike teških krivičnih djela, ali isti nije stupio na snagu jer su delegati u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske glasali protiv. 

Shodno navedenom, u odgovoru se ističe da su bošnjački delegati u Vijeću naroda, koji su i podnosioci predmetnog zahtjeva, jedini krivci zbog toga što Ustav Republike Srpske još uvijek nije usklađen sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Odbor je, takođe, utvrdio odgovore Narodne skupštine u predmetima broj: U-41/19, U-37/19, U-28/19, U-38/19, U-42/19 koji su proslijeđeni Ustavnom sudu Republike Srpske.

Sjednicom Odbora je predsjedavao Nedeljko Čubrilović, predsjednik Odbora i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.