Narodna skupština u prvom dijelu Šeste redovne sjednice usvojila sedam zakona

Datum: 
19.09.2019 - 14:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je, u prvom dijelu Šeste redovne sjedinice, usvojila sedam zakona: Zakon o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – po hitnom postupku; Zakon o ličnom imenu; Zakona o likvidacionom postupku; Zakon o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj; Zakon o izmjeni Zakona o nasljeđivanju i Zakon o izmjenama Zakona o privrednim društvima.

Razlog za donošenje Zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima sadržan je u potrebi za poboljšanjem materijalnog statusa policijskih službenika koji su stekli pravo na ostvarivanje starosne ili invalidske penzije.

Zakon predviđa se da će se lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđivati na osnovu pet godišnjih plata koje su za policijske službenike najpovoljnije.

Izmjene i dopune Zakona o notarima se odnose na uslove za izbor notara i način utvrđivanja broja potrebnih notarskih pomoćnika.

Usklađivanjem ovog zakona sa Odlukom Ustavnog suda, koje se odnosi na imenovanje notara, omogućeno je raspisivanje javnog konkursa za izbor potrebnog broja notara, čime bi se trebalo obezbjediti da sva notarska sjedišta u Republici Srpskoj imaju potreban broj notara, a samim tim i jednake uslove pod kojima privredni subjekti i građani u Republici Srpskoj ostvaruju svoja zakonom zagarantovana prava.

Zakonom o likvidacionom postupku detaljnije su propisane obaveze i dužnosti likvidacionog upravnika, te odgovornosti za štetu koju prouzrokuje vlasnicima kapitala poslovnog subjekta i povjeriocima u toku vršenja radnji u likvidacionom postupku, kao i novčane kazne koje se mogu izreći likvidacionom upravniku u slučaju povrede odredaba ovog zakona. 

Zakon o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj omogućava da lica sa invaliditetom budu oslobođena plaćanja naknade za polaganje ovog ispita.

Izmjene Zakona o privrednim društvima odnose se na uspostavljanje mogućnosti za podnošenje prijave za registraciju osnivanja i poslovnih promjena elektronskim putem.

Šesta redovna sjednica Narodne skupštine biće nastavljena u utorak, 24. septembra u 10 časova, a poslanici će zasjedati do petka, 27. septembra.

Poslanici će u nastavku razmatrati preostale tačke Dnevnog reda 6. redovne sjednice: 

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 • Nacrt zakona o električnoj energiji;
 • Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske;
 • Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 • Prijedlog strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019 – 2023. godine;
 • Prijedlog strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine;
 • Nacrt strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019 – 2022. godina;
 • Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. „Znanje za razvoj“, za period 01.10.2017 – 30.06.2019. godine;
 • Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu;
 • Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2018. – 31.12.2018. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu;
 • Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske: a)Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine; b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;
 • Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2018. godinu; b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2018. godinu; v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansisjkom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2018. godine.
 • a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01. - 31.12.2018. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu;
 • Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
 • Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2018. godinu;
 • Izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2018. godinu;
 • Izvještaj o o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2018. godine;
 • a) Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2018. godinu; b) Izvještaj Komisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2018. godinu;
 • a) Izvještaj o radu JP Radio–televizije Republike Srpske za 2017. godinu, sa Planom rada za 2018. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizije Republike Srpske, b) Izvještaj o radu JP Radio –televizija Republike Srpske za 2018. godinu, s Planom rada za 2019. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizija Republike Srpske;
 • Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 • Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014 – 2019. godine) za 2018. godinu;
 • Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta Republike Srpske za 2018. godinu;
 • Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj;
 • Izbor i imenovanja.

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je 17. septembra, na početku Šeste redovne sjednice, Suzanu Gašić za ministra trgovine i turizma u Vladi Srpske, nakon što je konstatovana ostavka dosadašnjeg ministra Dragice Kovač. Nakon izbora, ministarka Gašić je pred narodnim poslanicima položila zakletvu.

Potom je ministar Gašić položila svečanu zaklеtvu u parlamentu.