Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 16. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Da li je Vlada Republike Srpske donosila odluke o dodjelama izuzetnih (nacionalnih) penzija za posebno zaslužne građane, odnosno lica koja imaju posebne zasluge za društveni, privredni, kulturni i politički razvoj, kao i odbranu Republike Srpske.

               Tražim da mi dostavite tačan broj korisnika izuzetnih penzija, imena korisnika, kao i visinu iznosa penzije za svakog korisnika prava pojedinačno.

ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-7/2015

Banja Luka, 22.03.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na devetoj sjednici, 16. februara  2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je Vlada Republike Srpske donosila odluke o dodjelama izuzetnih (nacionalnih) penzija za posebno zaslužne građane, odnosno lica koja imaju posebne zasluge za društveni, privredni, kulturni i politički razvoj, kao i odbranu Republike Srpske?

Tražim da mi dostavite tačan broj korisnika izuzetnih penzija, imena korisnika, kao i visinu iznosa penzije za svakog korisnika prava pojedinačno.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo  sljedeći

O D G O V O R

„Nakon donošenja Odluke Ustavnog suda Republike Srpske broj: U-64/02  od 31.01.2011. godine, kojom je utvrđeno da član 246. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 106/05) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Vlada Republike Srpske nije donosila odluke o priznavalju prava na izuzetnu penziju. Članom 246. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju bilo je propisano da izuzetno od čl. 75. i 77. tog zakona Vlada može, izuzetno, licu koje ima posebne zasluge za društveni, politički, privredni i kulturni razvoj Republike, kao i odbranu Republike, priznati pravo na starosnu penziju bez obzira da li ispunjava uslove za sticanje prava po tom zakonu ili odrediti veći iznos penzije od iznosa koji bi pripadao po odredbama tog zakona. Stavom 2. istog člana bilo je propisano da članovima porodice umrlog lica iz stava 1, Vlada može, izuzetno, priznati pravo na porodičnu penziju bez obzira da li ispunjavaju uslove za sticanje prava po tom zakonu ili odrediti veći iznos porodične penzije od iznosa koji bi pripadao po odredbama tog zakona.

Za februar 2016. godine, izuzetne penzije su isplaćene za 23 lica i to:

Redni broj

Prezime i ime korisnika

Vrsta prava/

 penzije

Datum ostvarivanja izuzetne penzije

Prebivalište

1.

Veselinović Radmila

porodična

01.01.2002.

Republika Srpska

2.

Milovanović Milena

porodična

01.02.2000.

Republika Srpska

3.

Kalaba Sandra

starosna

01.06.2007.

Republika Srpska

4.

Koljević Milica

porodična

01.01.2002.

Republika Srbija

5.

Plavšić Prof Dr Biljana

starosna

06.05.1999.

Republika Srbija

6.

Kačavenda Ljubomir

starosna

01.07.2010.

Republika Srpska

7.

Milutinović Mile

starosna

01.07.2010.

Republika Srpska

8.

Starovlah Aleksandar

starosna

01.04.2009.

Republika Srbija

9.

Boltić Đuja

porodična

01.08.2007.

Republika Srpska

10.

Milovanović Joka

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

11.

Antonić Slobodanka

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

12.

Bjelaković Dobrina

porodična

01.12.2003.

Republika Srpska

13.

Marković Janja

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

14.

Todorović Jelisavka

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

15.

Matić Slavka

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

16.

Župić Mileva

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

17.

Lugonja Ljeposava

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

18.

Vujanović Danka

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

19.

Gavrić Mara

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

20.

Rankić Mileva

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

21.

Bjelica Marinko

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

22.

Lazarević Mileva

porodična

01.09.2003.

Republika Srpska

23.

Simić Vitomir

starosna

01.09.2003.

Republika Srpska

U pogledu informacije o iznosu penzije za svakog korisnika pojedinačno, navodimo da podaci o visini primanja korisnika, u skladu sa članom 3. tačka 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/01) i članom 3. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 49/06, 76/11 i 89/11), predstavljaju ličnu informciju odnosno lični podatak. Članom 11. stav 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama, propisano je da, ako se zahtjev za pristup informacijama odnosi na lične informacije, takav zahtjev sačinjava samo fizičko lice na kojeg se zahtjev odnosi, ili zakonski zastupnik podnosioca zahtjeva ili lice kojeg je podnosilac zahtjeva ovlastio u pisanoj formi za pristup informacijama. S obzirom na izneseno, tražene podatke o iznosu penzije za svakog korisnika pojedinačno ne možemo saopštiti.“

 

                                                                                                                        MINISTAR

                                                                                                             Milenko Savanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9