Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SDS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Gospodine Đokiću, Vi ste imali priliku, pretpostavljam, kao ministar, da vidite Inforamciju o finansijskom poslovanju Rudnika i TE Gacko za 2014. godinu, u kome je ovo preduzeće iskazalo gubitak 9,9 odnosno cirka 10 miliona KM.

Pretpostavljam da ste imali priliku da vidite da, pored ovih gubitaka, nisu iskazani sljedeći gubici: preko 17 miliona akontacije od Elektroprivrede, preko 6 miliona gubitaka koji su ostvareni u protekloj godini, kada su u pitanju dobavljači i preko 5 miliona maraka novih poreskih obaveza, što suma sumari dovodi do računice da je gubitak 38  miliona i 616 hiljada.

Šta ćete Vi preduzeti, gospodine ministre, i kako Vi uopšte vidite ovu situaciju, vezano za RiTE Gacko?

ODGOVOR

Broj: 05.05/012-905-4/15

Datum: 08. 05. 2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vukota Govedarica (Klub poslanika SDS – SRS RS) je na Trećoj sjednici Narodne skupštine, 15. aprila 2015. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

Gospodine Đokiću, Vi ste imali priliku, pretpostavljam, kao ministar, da vidite Informaciju o finansijskom poslovanju Rudinka i TE Gacko za 2014. godinu, u kome je ovo preduzeće iskazalo gubitak 9,9 odnosno cirka 10 miliona KM.

Pretpostavljam da ste imali priliku da vidite da, pored ovih gubitaka, nisu iskazani sljedeći gubici: Preko 17 miliona akontacije od Elektroprivrede, preko 6 miliona gubitka koji su ostvareni u protekloj godini, kada su u pitanju dobavljači i preko 5 miliona maraka novih poreskih obaveza, što suma sumari dovodi do računice da je gubitak 38 miliona i 616 hiljada.

Šta ćete Vi preduzeti, gospodine ministre, i kako Vi uopšte vidite ovu situaciju, vezano za RiTE Gacko?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema preliminarnim rezultatima poslovanja preduzeće ZP Rudnik i TE Gacko je poslovnu 2014. godinu završilo sa gubitkom od 9,9 miliona KM. U iskazani finansijski rezultat uključene su sve obaveze prema dobavljačima koje predstavljaju trošak poslovanja, a neisplaćene obaveze iskazane su u bilansu stanja. Takođe i obračunati porezi u 2014. godini, koji predstavljaju trošak poslovanja, takođe su uključeni u iskazani finansijski rezultat, a ono što nije plaćeno u 2014. godini (četvrti kvartal) iskazano je kao obaveza u bilansu stanja. Primljeni avansi od MP ERS u iznosu od 17 miliona KM ne predstavljaju trošak poslovanja, već se iskazuju kao obaveza po osnovu primljenih avansa i urađen je plan otplate navedenih obaveza. Za navednih 17 miliona akontacije RiTE Gacko se zadužilo po osnovu ulaganja u investicije u skladu sa usvojenim Planom poslovanja za 2014. godinu. Reviziju poslovanja za 2014. godinu vršio je nezavisni revizor, a kada bude dostavljen biće javno objavljen i dostupan javnosti.

U toku 2015. godine ministarstvo je od strane uprava Matičnog preduzeća „Elektroprivreda RS“ i RiTE Gacko, kroz direktne kontakte i neposrednu posjetu „Elektroprivredi“ i Rudniku i Termoelektrani Gacko, upoznato sa svim bitnim problemima u poslovanju, kao i o uzrocima koji opterećuju rad termoelektrane.

Ne braneći Upravu RiTE Gacko, činjenica je da je dio gubitaka u poslovanju uzrokovan i objektivnim okolnostima kao što su: povećanje izdvajanja po osnovu naknada zbog primjene novih zakonskih rješenja (Zakon o Fondu solidarnosti, Zakon o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije), povećanje troškova amortizacije usljed aktiviranja osnovnih sredstava na rudniku, povećanje troškova proizvodnih usluga, troškovi sanacije korita rijeke Mušnice zbog izlijevanja korita u 2014. godini nakon poplava, veoma nepovoljan koeficient otkrivke na rudniku, niža kalorijska vrijednost preostalog uglja u postojećem eksploatacionom polju i dr. Ministarstvo je od Uprave RiTE Gacko zahtijevalo da bez odlaganja preduzme sve neophodne aktivnosti kako bi termoelektrana u narednom periodu radila bez zastoja i prema planu. Na zahtjev Ministarstva Uprava je sačinila plan racionalizacije i ušteda u poslovanju za naredni planski period, i pokrenula organizaciono-tehničke i investicione radove na eksproprijaciji i otvaranju novog eksploatacionog polja, čime bi se obezbijedili tehničko-tehnološki preduslovi za rentabilniji i efikasniji rad RiTE Gacko, a time i bolje poslovanje. I pored poteškoća u poslovanju  ZP „RiTE Gacko“ a.d. Gacko je u 2015. godini planiralo investicije u iznosu od oko 59 miliona KM, od čega iz vlastitih izvora 35 mil. i ino kredita 24 miliona KM i to primarno za zaštitu kopa od voda, nabavku opreme za odvodnjavanje i izmještanje vodotokova, eksproprijacija novog polja „C“, investicionu otkrivku, nabavku rudarske mehanizacije, revitalizaciju kontinualne rudarske opreme, te izradu neophodnih studija, elaborata i projekata.

Uprava RiTE Gacko je na zahtjev ministarstva za racionalizaciju neproizvodnih troškova razmatrala planske veličine svih rashoda za 2015. godinu i u cilju optimalnog planiranja troškova poslovanja i postizanja pozitivnog finansijskog rezultata u 2015. godini izvršila umanjenje pojedinih stavki troškova koji pripadaju poslovnim i finansijskim rashodima. Shvatajući situaciju u kojoj se Termoelektrana Gacko nalazi,  Uprava preduzeća je zadužena da u narednom periodu mjesečno izvještava ministarstvo o svim bitnim aktivnostima i problemima u vezi sa poslovanjem ovog važnog privrednog subjekta.

                                                                               MINISTAR

                                                                             Petar Đokić

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9